หน้าแรก บัญชี รุ่นพี่บัญชี

เคล็ดไม่ลับ กับการเป็น "นักบัญชีมืออาชีพ" ที่ทำงานได้อย่างอิสระใน AEC

วันที่เวลาโพส 19 เมษายน 61 10:35 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
เมื่อประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ทำให้ วิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นวิชาชีพหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้ ซึ่งนั่นหมายความว่านักบัญชีในประเทศไทยสามารถไปทำบัญชีในประเทศกลุ่มอาเซียนได้

ในมุมกลับกันนักบัญชีในประเทศอาเซียนก็สามารถมาทำบัญชีในประเทศไทยได้เช่นกัน ดังนั้น นักบัญชีควรเตรียมความพร้อมกับการเป็นนักบัญชีอาเซียนในด้านใดบ้าง? มาดูกัน


ด้านภาษา
     ภาษาที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันในหลายประเทศนั้น คือภาษาอังกฤษ นักบัญชีควรมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการพูด การอ่านและการเขียน ซึ่งถือเป็นส่ิงที่มีความสำคัญมาก เพราะหากเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จะทำให้เราไม่สามารถติดต่อสื่อกับคนในประเทศอื่นได้เลย ดังนั้น อย่างน้อยนักบัญชีควรสามารถ พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้


ด้านบัญชี
     ในหลาย ๆ ประเทศมีการนำมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาใช้ในประเทศของตนเพื่อทำให้การจัดทำบัญชีเป็นสากลมากยิ่งขึ้น สำหรับประเทศไทยมาตรฐานการบัญชีส่วนใหญ่นั้นคือการนำมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาแปลและใช้ในประเทศ ซึ่งจะทำให้การจัดทำบัญชีในหลาย ๆ ประเทศมีความเหมือนกัน ดังนั้นหากเราเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแล้ว เราจะสามารถไปทำบัญชีในประเทศอาเซียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น


ด้านเศรษฐกิจ
     หากเราจะไปทำบัญชีในประเทศใดสิ่งที่สำคัญคือต้องรู้จักสภาพภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจของประเทศนั้น ซึ่งจะทำให้เข้าใจลักษณะงานที่ทำมากยิ่งขึ้นรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในประเทศนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากนักบัญชีมีความพร้อมทั้งทางด้าน ภาษา บัญชี และเศรษฐกิจแล้วก็จะทำให้สามารถเป็นนักบัญชีอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด