ฐิติยาภรณ์ - 02 ก.ค. 64 12:20 น.

รอบพอร์ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกณฑ์คะเเนนนที่ต้องใช้มีอะไรบ้างหรอคะ รับจำนวนกี่คนคะ  ภาพประกอบ