วิทยาลัย - 31 พ.ค. 65 15:32 น.

ขอแนะนำ การเปิดรับสมัคร (รอบ 4) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบ 4  (Direct Admission)
 หลักสูตรภาษาไทย
1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
2.สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
 หลักสูตรสองภาษา
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ
1. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
2. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
3. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
4.สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปภาพประกอบ