หน้าแรก เรียนการบิน คณะสาขา

ตอบโจทย์งานด้านการบิน สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม

วันที่เวลาโพส 05 เมษายน 61 13:50 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
      อุตสาหกรรมการบินเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศ ส่งผลให้ภาครัฐเห็นความสำคัญและเร่งผลักดันธุรกิจอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
  
      ส่งผลให้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานทั้ง ช่างเครื่อง นักบิน บุคลากรการบินและภาคพื้นในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยการบินต่างๆ ที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเครื่องบินไม่เหมือนระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ที่จะสามารถจอดนิ่งๆ อยู่บนถนนหรือในทะเลได้หากเกิดเหตุขัดข้องขึ้นมา ณ ขณะนั้น

      วิทยาลัยการบินและคมนาคม (College of Aviation & Transportation) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน ซึ่งเป็นสาขาที่มีความต้องการในตลาดแรงงานการบินที่สูงมาก เป็นการเรียนรู้เรื่องของการจัดการความปลอดภัยด้านการบิน, มาตรฐานการบินระหว่างประเทศ, อุตุนิยมวิทยาการบิน, ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ, หลักการบินเบื้องต้น, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบิน ตลอดจนระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการทางการบิน


        การเรียนการสอนในปีที่ 1 น้อง ๆ จะได้เจอกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาทิ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมีประยุกต์การบิน ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ในเทอมที่ 1 หลังจากนั้นเทอม 2 จะเริ่มเข้มข้นขึ้น เป็นการเรียนหลักความปลอดภัยการบิน ปูทางเพื่อเข้าสู่ปีที่ 2 ที่เป็นวิชาคณะฯ วิชาการเฉพาะการบินและคมนาคมทั้งสิ้น เรียนไปเรื่อยๆ จนถึงปีที่ 4 ซึ่งเป็นปีที่น้องๆ จะต้องตัดสินใจเลือกว่าตัวเองจะเรียนต่อทางด้านไหนเฉพาะเจาะจง โดยจะมีกลุ่มวิชาให้เลือก 3 กลุ่ม คือ
 
1.นักบินพาณิชย์
มีให้น้องๆ ได้เลือกว่าจะเป็น นักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License : PPL)  หรือ นักบินพาณิชย์ (Commercial Pilot Licence : CPL) โดยการเรียนต่อนักบิน น้องๆ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือหลักสูตรอีกด้วยตัวเอง
2.การจัดการท่าอากาศยาน
3.การส่งกำลังบำรุง หรือโลจิสติกส์ทางอากาศ       หากนักศึกษาคนใดมีความต้องการที่จะเป็นนักบินแล้ว นอกจากด้านวิชาการต่าง ๆ แล้ว ยังต้องผ่านกระบวนการทดสอบอื่น ๆ ด้วย เช่น การตรวจร่างกาย  ซึ่งจะมีการตรวจสุขภาพด้านต่าง ๆ ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ซึ่งนอกจากด้านสุขภาพแล้ว ก็จะมีมาตรฐานการประเมินด้านอื่นๆ ด้วย เช่น สภาพจิตใจ เพราะผู้ที่จะเป็นนักบินต้องมีสุขภาพจิตดี ไม่ก้าวร้าว เป็นต้น

       นอกจากนี้ก็มีสถาบันที่ตรวจสอบหลายแห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับความร่วมมือและส่งนักศึกษาไปตรวจสอบต่อไป เช่น สถาบันการบินพลเรือน, เวชศาสตร์การบินของกองทัพอากาศ, การบินไทย ฯลฯ  ซึ่งจะสามารถทำการทดสอบด้านต่าง ๆ ขณะที่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือ ภาษาอังกฤษที่ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบต่าง ๆ เช่นกัน
 


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด