หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล ข่าว/บทความ

องค์กรและงานแบบนี้แหละ ที่ดึงดูดใจคน GenY และ GenZ เข้าทำงาน!

วันที่เวลาโพส 24 กรกฎาคม 60 14:35 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดผยผลการสำรวจพฤติกรรมของนักศึกษาจบใหม่หรือ กลุ่มคน Gen Z ที่เริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดงาน และ Gen Y ที่ยังอยู่ในตลาดงาน โดยศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกงานและสาเหตุที่องค์กรควรสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดคนกลุ่มนี้ให้มาร่วมขับเคลื่อนองค์กร พบว่า ปัจจัยหลักๆ ในการตัดสินใจเลือกงานที่คนกลุ่มนี้คำนึงถึง คือ!! 1 สถานที่ทำงานทันสมัย 

สิ่งแรกที่ Gen นี้คาดหวังคือ สถานที่ทำงาน ต้องเป็นออฟฟิศมีความทันสมัยทั้งภายนอกและบรรยากาศภายใน รวมทั้งมีอาหารเครื่องดื่มเป็นสวัสดิการให้พนักงาน รวมทั้งมีห้องสำหรับพักผ่อนหรือสถานที่ผ่อนคลายด้วย


2 สวัสดิการดึงดูดใจ

นอกจากเงินเดือนพื้นฐานแล้ว ทุกคนทุก Gen ต่างก็หวังให้มีโบนัสที่เหมาะสมภาระกับงาน มีการฝึกอบรมหรือสัมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งมีแนวทางความก้าวและหน้าเติบโตในสายงานบ่งบอกชัดเจน


3 มีทัศนคติและแนวคิดต่ออาชีพที่ดี 

สิ่งที่คน Gen นี้คาดหวังอีกอย่างคือ วัฒนธรรมองค์กร มี Work-Life Balance หรือสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตทำงานชัดเจน ให้ช่วงเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น รวมทั้งไม่มีช่องว่างระหว่างผู้บริหารและพนักงาน


4 รูปแบบการทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจ

องค์กรหรือบริษัทนั้นต้องมีความเข้าใจลักษณะของคนทุก Gen สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจและลดช่องว่างระหว่างวัย พร้อมรับฟังความเห็นและร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาด้วย 
|| คน Gen Y และ Z ยังต้องการให้องค์กรพิจารณาผลงานจากฝีมือจริงๆ ไม่ใช่ตามระบบอาวุโส ||
 
ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว ก็ไม่น่าแปลกใจหรือเป็นความต้องการและความคาดหวังที่เกินไปเลย เพราะปัจจุบันไม่ว่างานส่วนไหนหรือบริษัทรูปแบบใดของโลก ล้วนมีการปรับเปลี่ยนความต้องการและความคาดหวังเหล่านี้เพื่อดึงดูดและเป็นเครื่องมือจูงใจคนมีความสามารถเข้ามาทำงานร่วมกับองค์กรและสร้างประสิทธิภาพการทำงานและผลประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด