หน้าแรก เรียนนิเทศฯ รุ่นพี่นิเทศฯ

ใครบอกจบนิเทศไม่มีงานทำ? มาดูประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่นิเทศฯ ที่เงินเดือน 18,000+

วันที่เวลาโพส 16 พฤษภาคม 60 15:51 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
UploadImage

       ในยุคดิจิทัลมีเดีย แค่คิดอย่างสร้างสรรค์ไม่พอ คุณต้องคิดให้แตกต่าง และทำงานอย่างมืออาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เราสอนให้คิดสร้างสรรค์อย่างแตกต่าง สร้างจินตนาการที่พัฒนาผลงาน อย่างมืออาชีพในโลกสื่อสารมวลชนยุคดิจิทัล เน้นเรียนรู้กับมืออาชีพตัวจริงของวงการบันเทิงในศาสตร์ด้านต่างๆ แปลงภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ พรั่งพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือที่ทันสมัยในระบบ Professional คณะนิเทศศาสตร์ ที่นี่เราเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ พร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานจริงในวงการบันเทิงยุคดิจิทัลทันทีที่จบการศึกษา

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาในศาสตร์แห่งการสื่อสารได้ มีความรู้ความสามารถในการนำวิทยาการนิเทศศาสตร์ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิด ประโยชน์แก่ตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ และต้องการเผยแพร่นวัตกรรมด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับกัน อย่างกว้างขวาง 

     ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ เปิดสอน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ และ การออกแบบแฟชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

UploadImage

     คณะนิเทศศาสตร์ ยึดมั่นเสมอว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะ จะต้องเป็นบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ในวิชาที่ทันสมัย พร้อมด้วยทักษะในสาขาวิชาที่เลือกศึกษาและก้าวสู่ตลาดธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีคุณภาพ พร้อมด้วยจิตสำนึกในด้านคุณธรรมต่อสังคม

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

ข้อมูลเพิ่มเติม 

       1.Exclusive Talk 3 สิ่งที่นักนิเทศศาสตร์ยุคใหม่ต้องมีเพื่อเป็น “นักสื่อสารการตลาดมืออาชีพในยุคดิจิทัล” โดยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

       2.ทุนการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

       3.เว็บไซต์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
UploadImage

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด