หน้าแรก เรียนนิเทศฯ ข่าว/บทความ

วิชาที่น่าเรียนแห่งอนาคต "วิชาเฟซบุ๊กศึกษา (FACEBOOK STUDIES)"

วันที่เวลาโพส 10 ธันวาคม 62 15:38 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremiumวิชาที่น่าเรียนแห่งอนาคต


เพราะเฟซบุ๊กคือ “สังคมการใช้ชีวิตออนไลน์” ที่ทุกคนควรเรียนรู้ และศึกษาให้ลึกซึ้ง
 

เริ่มแล้ววิชาเฟซบุ๊กศึกษา (FACEBOOK STUDIES)


วิชาที่ได้รับความสนใจสุดๆ จากนักศึกษาทุกคณะในเทอมนี้ วิชานี้จะเรียนทั้งเทคนิค กลวิธี กลยุทธ์การใช้เฟซบุ๊ก โดยนอกจากได้ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเฟซบุ๊กแล้ว ยังเน้นด้านความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ต้องใช้พลังของเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในด้านการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารสำหรับบุคคลธรรมดา รวมไปถึงทั้งการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งการใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวให้เหมาะสมนั้น จะพัฒนาเป็นทักษะชีวิตติดตัวที่ช่วยสร้างแบรนดิ้งให้ตัวเอง

วิชาเฟซบุ๊กศึกษาสอนโดย อ.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก) รองคณบดีคณนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ นอกจากเน้นการสอนรูปแบบการใช้งานและการให้บริการทางการสื่อสารการตลาดต่างๆของเฟซบุ๊กแล้ว ยังสอนถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในชุมชนออนไลน์ การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์และบุคคลในสื่อเฟซบุ๊ก การเก็บข้อมูลและวิจัยกลุ่มผู้ใช้บริการเฟซบุ๊ก รวมถึงการทำการตลาดผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ด้วยตนเองให้เป็นมือโปร

เนื้อหาในการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 15 สัปดาห์ ดังนี้

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเฟซบุ๊ก

– ประวัติความเป็นมาเฟซบุ๊ก
– หน้าที่และวัตถุประสงค์ของเฟซบุ๊ก
– การให้บริการของเฟซบุ๊ก


ความสำคัญของเฟซบุ๊ก

– เฟซบุ๊ก คืออะไร
– การสมัครใช้งานเฟซบุ๊ก
– เทคนิคการประชาสัมพันธ์การทำการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก
– กรณีศึกษา ตัวอย่าง องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล ที่นำเฟซบุ๊กไปใช้
 

คุณสมบัติของเฟซบุ๊ก

– Facebook Profile (ส่วนตัว)
– Facebook Page (ธุรกิจ)
– Facebook Group (กลุ่ม)
– Facebook Live (ถ่ายทอดสด)
– Facebook Marketplace (พื้นที่ตลาดออนไลน์)
 

แนวคิดและการสร้าง Facebook Page เพื่อการตลาด

– ตั้งชื่อ Facebook Page
– สร้าง Cover, Profile Picture
– ตั้งชื่อย่อ URL Page
– กระบวนการดึงคนมา Like Page
– ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจาก Page Insight
– ปรับแต่ง อัพเดทข้อมูลพื้นฐาน Page
 

การสร้างเนื้อหา Content บนเฟซบุ๊ก

– กลยุทธ์ในการสร้างเนื้อหาของ Page
– เทคนิคการทำเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ
– เทคนิคการสร้างข้อความ ภาพและวิดีโอ
– เทคนิคขนาดรูปภาพต่างๆในการสื่อสาร
– การวางแผนการโพสต์เนื้อหา
 

การทำการตลาดโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Marketing)

– พื้นฐานเกี่ยวกับโฆษณาเฟซบุ๊ก
– โครงสร้างโฆษณาเฟซบุ๊ก
– วัตถุประสงค์ในการโฆษณา
– การซื้อ การประมูล การตั้งค่าโฆษณาเฟซบุ๊ก
 

การสร้างกลุ่มเป้าหมาย Facebook Targeting

– ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย (Audience Type)
– วิธีการส้รางกลุ่มเป้าหมาย
– การทำ Retargeting
– เทคนิคการสร้าง Custom Audience
– การสร้าง Lookalike Audienceรวมถึงการสร้าง Project โครงงานรูปแบบ Capstone โดยเป็นโครงงานสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊ก (Fanpage Facebook) ทางธุรกิจตั้งแต่ต้นทางไปสู่ปลายทาง เพื่อสร้างคนติดตามและนำไปสู่การมีรายได้จริงในอนาคต

สมกับเป็นวิชาแห่งอนาคตในโลกดิจิทัลที่ใครๆมิควรพลาดจริงๆ


โดย อ.ธวัชชัย สุขสีดา 
รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด