หน้าแรก เรียนนิเทศฯ รุ่นพี่นิเทศฯ

ไม่ใช่แค่ฝึกงาน แต่มันคือการทำงานจริง

วันที่เวลาโพส 16 พฤษภาคม 60 17:02 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

UploadImage

       น้องๆ พร้อมแล้วหรือยัง? สำหรับการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย วันนี้พี่ทีมงาน Admission Premium ก็มีเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ สำหรับการเลือกครั้งที่สอง ในรั้วมหาวิทยาลัย เลือกครั้งที่สอง คืออะไรแล้วครั้งแรก คืออะไร?

       การเลือกครั้งแรกคือ การค้นหาตัวเองว่าชอบอะไรแล้วเลือกเรียนคณะ สาขาที่เราชอบ การเลือกครั้งที่สองคือ การเลือกที่สถานที่ฝึกงาน (รายวิชาสหกิจศึกษา) เพราะนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะทำให้น้องๆ ได้งานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ หรือได้นำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดในการลองทำงานจริง 

       คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่จริงจังและเคร่งครัดในรายวิชาฝึกงาน (สหกิจศึกษา) โดยคณาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาจะต้องทำการตรวจสอบสถานประกอบการ ว่าตรงสายงานกับองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาหรือไม่ ใส่ใจรายละเอียดเรื่องเล็กๆ น้อยๆเช่น สถานประกอบการนั้นๆจะเหมาะสมกับนักศึกษาหรือไม่ 
 

ผลผลิตของบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- - ที่มีงานรองรับ ตั้งแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา - - 

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

     ณะนิเทศศาสตร์ เปิดสอน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ และ การออกแบบแฟชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
 

UploadImage

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

       1.Exclusive Talk 3 สิ่งที่นักนิเทศศาสตร์ยุคใหม่ต้องมีเพื่อเป็น “นักสื่อสารการตลาดมืออาชีพในยุคดิจิทัล” โดยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

       2.ทุนการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

       3.เว็บไซต์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
UploadImage
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด