หน้าแรก เรียนนิเทศฯ คณะสาขา

นิเทศฯ 101 รู้ก่อนได้เปรียบ! 10 วิชาพื้นฐานที่เด็กนิเทศฯ ทุกสาขาต้องเจอ

วันที่เวลาโพส 21 มีนาคม 61 15:27 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
แม้ว่า คณะนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน จะมีสาขาย่อยหลากหลายสาขาวิชา และแต่ละสาขาก็มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายของการทำงานที่แตกต่างกัน

แต่เมื่อน้องๆ เข้ามาอยู่ภายใต้คณะนี้ ก็ต้องพบเจอกับวิชาพื้นฐานที่เด็กนิเทศฯ ทุกสาขาจะต้องรู้และเรียนเหมือนกัน

โดยบทความนี้ เราได้สรุปออกมาเป็น นิเทศฯ 101 หรือ 10 วิชาพื้นฐานที่เด็กนิเทศฯ ทุกสาขาต้องเจอ เพื่อให้น้องๆ ได้คุ้นเคยกันก่อน ดังนี้ 


1. การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
วิชาการสื่อสารมวลชนเบื้องต้น ถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการเรียนนิเทศศาสตร์ วิชานี้จะสอนน้องๆ เกี่ยวกับพื้นฐานเบื้องต้นของการเป็นสื่อสารมวลชน สื่อทุกแขนงที่เกี่ยวข้องทั้งสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กโทรนิกส์ และสื่อสมัยใหม่ที่มีในปัจจุบัน เรียนรู้วิวัฒนาการของสื่อในสังคมไทยและระดับสากล เรียนรู้บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชน เพื่อการเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดี


2. คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับนิเทศศาสตร์
คอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นมากๆ ในสายงานด้านนิเทศศาสตร์ จึงมีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับนิเทศศาสตร์ไว้เป็นพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์และสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานสายนิเทศฯ ได้ โดยจะเรียนเกี่ยวกับการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ เช่น การจัดข้อความและภาพ การสร้างกราฟิก การแต่งภาพ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และงานมัลติมีเดีย เป็นต้น


3. หลักการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
การถ่ายภาพ เป็นวิชาพื้นฐานที่เด็กนิเทศฯ ทุกคนต้องรู้ไว้ แม้จะไม่ได้จบไปเป็นช่างภาพก็ตาม แต่หลักการในเรื่องภาพถ่าย คือสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนนิเทศฯ ตลอด 4 ปี ตัวอย่างรายละเอียดวิชาที่น้องๆ จะได้เจอ คือ หลักการเบื้องต้นในการถ่ายภาพ  การจัดองค์กระกอบภาพถ่าย การล้างฟิล์ม อัพ-ขยายภาพ การแต่งรูป อิทธิพลของภาพถ่ายที่มีต่อการสื่อสาร และการทำงานของกล้องและอุปกรณ์เสริมต่างๆ เป็นต้น

 
4. ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การใช้ภาษา ถือว่าเป็นหัวใจหลักของนักการสื่อสารมวลชน ถ้าผู้ส่งสารนั้นสื่อสารผิดไปนิดเดียว ก็อาจจะทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนและการความเสียหายได้ ดังนั้นเด็กนิเทศฯ จึงต้องเรียนวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อนำไปใช้ในการสื่อความหมายถึงผู้รับสาร การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภาษาข้อเท็จจริง ภาษาความคิดเห็น ภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจและภาษาสร้างสรรค์จินตนาการ และยังได้เรียนรู้ถึงการฝึกปฏิบัติการเขียน การอ่าน การจับสาระ และการวิเคราะห์สารในรูปแบบต่างๆ 


5. สถิติเบื้องต้น 
ปัจจุบัน คณะนิเทศฯ ในหลายสถาบันก็มีวิชานี้เป็นวิชาบังคับที่จะต้องเรียน เพราะการทำงานสายนี้ ต้องมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ดังนั้น น้องๆ จะได้เรียนวิชานี้เพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ ทำวิจัยสำรวจผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการ เรื่องราคาของงาน เป็นต้น และเนื้อหาที่เรียนก็จะเรียนทั้งลักษณะข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น 


6. ทัศนสาร 
วิชาทัศนสาร หรือ Visual Communication ก็เป็นอีกวิชาที่เหล่าเด็กนิเทศฯ จะต้องเรียน เพราะว่าการสื่อสารไม่ใช่แค่การถ่ายทอดผ่านตัวอักษรเท่านั้น แต่การสื่อสารสามารถถ่ายทอดผ่านสัญลักษณ์หรือภาพได้เช่นกัน ดังนั้น วิชานี้ก็จะเน้นให้น้องๆ ได้เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพ การจัดองค์ประกอบศิลป์ และการประยุกต์ใช้องค์ประกอบศิลป์ในงานทัศนสารประเภทต่างๆ ที่เน้นเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
 

7. หลักการประชาสัมพันธ์
ด้วยความที่เป็นนักสื่อสารมวลชน เรื่องของการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นเรื่องที่เด็กนิเทศฯ จะต้องเรียนรู้ เพื่อจะได้รู้ถึงความหมายของการประชาสัมพันธ์ แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิวัฒนาการ กระบวนการ การสื่อสาร เครื่องมือ ความสำคัญของประชามติที่มีต่องาน ผลกระทบต่อสังคม ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในงานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

8. หลักการสื่อข่าวและเขียนข่าว
การทำข่าวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ของการเรียนคณะนี้ จึงมีการจัดการเรียนการสอนวิชาหลักการสื่อข่าวและเขียนข่าว ให้ได้เรียนกัน ซึ่งจะศึกษาความหมายและองค์ประกอบของข่าว เทคนิคการสื่อข่าวและเขียนข่าวสำหรับสื่อต่างๆ และรวมไปถึงจริยธรรมของนักข่าวอีกด้วย และนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ที่นักข่าวทุกคนควรจะมี

 
9. หลักการโฆษณา 
วิชาหลักการโฆษณา น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับบทบาทของการโฆษณาสินค้าและบริการ ทฤษฎี การวิเคราะห์วิจัยผู้บริโภค การวิเคราะห์แรงจูงใจ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ตลาดเพื่อประโยชน์ในการวางแผน การบริหารงานของหน่วยงานและบริษัท การวางแผนการโฆษณาและกำหนดงบประมาณ กฎหมายหรือข้อบังคับ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพการโฆษณา เป็นต้น


10. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิเทศศาสตร์
ในปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีมากมายที่มีผลต่อสังคม ทางคณะนิเทศศาสตร์จึงมีการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนิเทศศาสตร์ เพื่อให้น้องๆ ได้รู้ถึงแนวคิด กระบวนการจัดการในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภคและผู้อยู่ปลายทาง รวมไปถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อนิเทศศาสตร์และสังคมด้วย 

 
    

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด