สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ติด 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเอกชนที่ถูกอ้างอิงผลงานวิชาการใน GOOGLE SCHOLAR มากที่สุดในประเทศไทย


 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ติดอันดับ “TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS” จากผลการจัดอันดับ  WEBOMETRICS RANKING  OF WORLD UNIVERSITIES เดือนกรกฎาคม 2559 ทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand  ซึ่งเป็นการจัดอันดับการอ้างอิงผลงานวิชาการใน Google Scholar ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ในเดือนกรกฏาคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ติดอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีการอ้างอิงผลงานใน Google Scholar

ทั้งนี้การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ แล้วนั้น มหาวิทยาลัยก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงทั้งรูปแบบและเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เป็นช่องทางในการนำเสนอข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้ ผลงาน และกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ออกสู่ภายนอก จากผลการจัดอันดับครั้งล่าสุดนี้ ถือเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง

 
UploadImage