สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รู้จักสาขาการจัดการโลจิสติกส์

UploadImage

โลจิสติกส์  (logistics)

 เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่

สาขาที่เกี่ยวกับทางด้านโลจิสติกส์ มีกี่สาขา ?

- วิศวกรรมโลจิสติกส์

- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

- การจัดการโลจิสติกส์  

- การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

- ธุรกิจพาณิชยนาวี  

- การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  

- เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  

- การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  

- การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
 

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คลิกที่นี่

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า
2. ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ควรเป็นผู้ที่ชอบทางด้านการบริหารธุรกิจแบบสมัยใหม่  มีวิสัยทัศน์และชอบวิเคราะห์วางแผนตลอดจนต้องเป็นผู้ที่สนใจทางด้านการจัดการขององค์กรธุรกิจต่างๆ


แนวทางการประกอบอาชีพ

ในภาคปฏิบัติผู้เรียนจะได้ศึกษาดูงาน และเข้าโครงการสหกิจศึกษาหน่วยงานด้านลอจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีชื่อเสียง ดังนั้น บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทานจะมีความพร้อมในองค์ความรู้ทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอที่จะสร้างธุรกิจด้วยตนเอง และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสายงานด้านลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อาชีพทางด้านการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน


การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นการบูรณาการความรู้ในทุกๆ ด้านเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร ดังนั้นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่สำคัญก็คือ

1. ตำแหน่งงานในองค์กร

งานจัดซื้อ จัดหา จะต้องทราบถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ หลักการเจรจาต่อรอง การประมาณการความต้องการที่แม่นยำ หลักเกณฑ์ในการชำระเงิน เทคโนโลยีที่ใช้ในงานจัดซื้อจัดหา การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขายปัจจัยการผลิต เช่น การร่วมกันวางแผนการสั่งซื้อ เป็นต้น
งานคลังสินค้า จะต้องทำการวางแผนการใช้พื้นที่ภายในคลังสินค้า หลักการจัดเก็บสินค้า การใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ปริมาณของสินค้าที่เหมาะสม การแบ่งประเภทของสินค้า การวางแผนการจัดเก็บและจัดส่งสินค้า เป็นต้น
งานขนส่งสินค้า เกี่ยวข้องกับการวางแผนการขนส่ง การกำหนดเส้นทางการขนส่ง วิธีการกระจายสินค้าที่เหมาะสม การใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งขาไปและขากลับ การพัฒนาวิธีการจัดส่งเพื่อลดเวลาในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

งานด้านสารสนเทศ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กรและระหว่างองค์กร ตั้งแต่ความต้องการของลูกค้า ปัญหาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลด้านการไหลของสินค้า การไหลของข้อมูลข่าวสาร และการไหลของเงิน ข้อมูลของคลังสินค้า ข้อมูลของผู้ขายปัจจัยการผลิต เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
งานด้านลูกค้าสัมพันธ์ เป็นการดูแลจัดการลูกค้า อาทิเช่น การจัดการร้านค้าปลีก เป็นการช่วยพัฒนาร้านค้าในด้านการวางแผนการสั่งซื้อ การจัดเก็บสินค้า การจัดหน้าร้าน การประสานข้อมูลกับลูกค้า
อื่นๆ เช่น งานลดต้นทุน การวางแผนการบำรุงรักษา

2. งานที่ปรึกษา

นักวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ จะต้องเข้าใจถึงระบบโดยรวมของธุรกิจ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การหาแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการลดต้นทุน
การฝึกอบรม เทคนิคต่างๆ ด้านลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การให้คำปรึกษาหน่วยงาน

 

รายได้ 


สำหรับน้องจบใหม่ ประสบการณ์  0  ปี      เงินเดือน 12,000 - 15000 สำหรับจบใหม่   


มีประสบการณ์          1- 2 ปี    เงินเดือน  15,000 - 20,000 บาท


มีประสบการณ์          2- 5 ปี    เงินเดือน   20,000 ขึ้นไป ++ จนถึง 7-8 หมื่น


มีประสบการณ์          10 ปีขึ้นไป  เงินเดือนก้อ 8 หมื่น ถึง แสน  กันนะคะ


**ปัจจัยเรืองเงินเดือน  จะอยู่ที่  ตำแหน่ง ความรับผิดชอบ ขนาดขององค์กร  ด้วยนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลรายได้จาก : www.vcharkarn.com