สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนะนำคณะบัญชี ม.ศรีปทุม

UploadImage

สาขาบัญชี
          ถ้าหากคุณต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการ การเรียนสาขาบัญชี  ถือว่าเป็นสาขาที่ใช่สำหรับหลายๆคน ในสาขานี้ คุณจะเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไร และยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างกันของงบการเงินในแต่ธุรกิจ และเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี


หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมี 3 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร 4 ปี (1 หลักสูตร)
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 136 หน่วยกิต (เรียน 3 ปี 8 เดือน)

หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. (2 หลักสูตร)
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. จำนวน 89 หน่วยกิต (เรียน 1 ปี 8 เดือน)
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ภาคเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. จำนวน 89 หน่วยกิจ (เรียน 2 ปี)


จุดเด่น
          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชีบัณฑิตของคณะยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน การศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้


สิ่งที่จำเป็นของผู้ที่จะเรียนบัญชีสิ่งที่สำคัญที่สุดขณะที่สมัครเรียนสาขานี้
          จำเป็นจะต้องมีผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL ดีในระดับหนึ่งซึ่งผลคะแนนของแต่ละมหาลัยที่ต้องการคะแนน IELTS หรือ TOEFL ก็จะแตกต่างกันออกไปตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด


อาชีพที่เข้าทำงานได้เมื่อจบการศึกษา
- นักบัญชี
- ผู้ตรวจสอบบัญชี
- ที่ปรึกษาทางบัญชี
- นักวางแผนทางการเงิน
- นักบัญชีต้นทุน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
- พนักงานธนาคาร
- นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี
- เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
- ธุรกิจส่วนตัว


" จงเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับการทำงาน แม้ว่าคุณจะยังเรียนไม่จบก็ตาม นอกจากนี้คุณก็อาจจะเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ได้เช่นกัน "