สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ห้องเรียนกลางขุนเขา "บัญชีมหิดล" บรรยากาศเหมือนอยู่ในรีสอร์ท

UploadImage
บัญชีบัณฑิต Bachelor of Accountancy
         การเรียนการสอนจะแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ช่วง โดยในชั้นปีที่ 1 จะเรียนรายวิชาพื้นฐานที่วิทยาเขตศาลายา ชั้นปีที่ 2-3 จะได้ไปศึกษาทิ่วิทยาเขตกาญจนบุรี และชั้นปีที่ 4 จะได้กลับมาศึกษาต่อที่วิทยาเขตศาลายา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
         หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 1/2555 เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญและการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในด้านบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะบูรณาการความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพบัญชี


UploadImage 
         หลักสูตรบัณชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดการเรียนการสอนเป็นสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ด้านบัญชีไปบูรณาการเสมือนปัญญาของแผ่นดิน บัณฑิตบัญชีมหิดลมีความยืดหยุ่นต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง (สามารถทำงานต่างจังหวัดได้) เรียนสนุก เรียนรู้ง่ายจากอาจารย์ที่เข้าใจ ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมนานาชาติ สอนโดยคณาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์จริง จากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก

 
UploadImage 
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ
         - นักบัญชีการเงิน
         - นักบัญชีต้นทุน
         - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจากสภาวิชาชีพบัญชี
         - ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจากกรมสรรพากร
         - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
         - ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
         - ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
         - ที่ปรึกษาด้านการเงิน
         - ที่ปรึกษาด้านการออกแบบระบบบัญชี
         - ที่ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชีสำเร็จรูป
         - ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
         - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร
         - ที่ปรึกษาด้านระบบธรรมภิบาลที่ดี
         - นักบัญชีนิติวิทยา
         - นักบัญชีบริหาร
         - ผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : มหิดล , Facebook