สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Great Athletes! “10 บุคลิกภาพ ในการเป็น สุดยอดนักกีฬา”


น้องๆ คนไหนใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาอาชีพที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการดำเนินชีวิต แต่อาจยังสงสัยว่าบุคลิกภาพของเราเหมาะสมหรือเราควรมีลักษณะบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมพร้อมเป็นนักกีฬาที่ดีอย่างไร มาดูข้อมูลของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่รวบรวมและประเมินไว้ 10 บุคลิกภาพการเป็น นักกีฬาที่ดี” ด้านล่างนี้ได้เลย

UploadImage
1. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

2. มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขันอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

3. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้น ตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

4. แต่งกายสุภาพ สะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะ

5. ละเว้นยาเสพติดและอบายมุข พักผ่อนร่างกายให้เพียงพอ

6. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

7. มีเหตุผลและรู้จักใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจและกระทำสิ่งต่างๆ

8. มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีความอดทน

9. มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขณะเดียวกันพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

10. มีน้ำใจนักกีฬา

UploadImage

ข้อมูลจากจิตวิทยาการกีฬา โดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพประกอบจาก : www.planetepsg.com และ culturedarm.com