สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เฮดังๆ คุณวุฒิวิชาชีพสำหรับ “นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย” ผ่านแล้ว!


สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดทำ มาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย โดยมีคุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุมตั้งแต่ ชั้น 3 (ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) ถึง ชั้น 7 (นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายระดับเชี่ยวชาญ)

UploadImage
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทั้งความรู้พื้นฐานที่ทันสมัยและจำเป็น รวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานให้ความดูแลการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาที่ถูกต้องและปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทยและเป็นสากล เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และสาขาอาชีพอื่นๆ ได้ที่ www.tpqi.go.th หรือ โทร 0-2617-7970" 


ข้อมูลจาก : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล