สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สภาฯ ร่วมมือกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดอบรมก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

UploadImage
         
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดอบรมหลักสูตรก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 โดยได้รับเกียรติจากรศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ประธานกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ผศ.วิภาดา ตันติประภา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี พร้อมด้วย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และคุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรในวันนั้น การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน และนักวิเคราะห์มีความรู้ และความเข้าใจในแก่นของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ณ ห้อง 6 AB ศูนย์อบรมสัมมนา ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21