สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ถอดแล้ว! ข้อสอบสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม O-NET ป.6 และ ม.3 ปี 60


          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ออกมาชี้แจ้งเกี่ยวกับการถอดรายวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมออกจากการสอบ O-NET ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ว่าจะไม่มีการสอบในรายวิชานี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการสอบวัดผลในรายวิชาสังคมเลย แต่จะเปลี่ยนเป็น “การทดสอบแบบเข้มขันในทุกชั้นปีตั้งแต่ ป.1 - ม.6” โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ในการคิดหาวิธีการประเมินที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับเด็กในแต่ละพื้นที่ 


          ในระบบการประเมินรายวิชาสังคมศึกษาฯ ใหม่นี้ ท่าน รมว.ศึกษาธิการ ก็ได้กำชับให้เน้นในเรื่องของหน้าที่พลเมือง ความเป็นไปในสังคม และ ศีลธรรม เพื่อให้เด็กนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ไม่ใช่แค่เรียนไปเพื่อสอบแต่เพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังเน้นย้ำให้เป็นการประเมินแบบปีต่อปี ประเมินกันอย่างจริงจัง มิใช่การประเมินแบบรวบยอดเมื่อจบช่วงชั้นเหมือนที่ผ่านมา เพื่อให้ครูได้ใกล้ชิดกับเด็กมากขึ้น ส่วนการสอบ O-NET ระดับม.6  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยังจัดสอบ 5 วิชาเหมือนเดิม คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ เพราะเกี่ยวข้องกับการรับเด็กเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หากจะตัดรายวิชาใดออกคงต้องหารือกับที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้


รูปแบบข้อสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีนี้