สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS ดาวน์โหลดฟรี PDF ปฏิทิน ขั้นตอน กำหนดการ การสมัคร การสอบ TCAS 61 ครบทั้ง 5 รอบ ในรูปแบบ infographics

#dek61 บันทึกไว้ในโทรศัพท์ได้เลย Timeline การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS (ปีการศึกษา 2561) โดยจะเริ่มรับสมัครรอบแรกตั้งแต่ "เดือนตุลาคม 2560" 

ดาวน์โหลดแบบไฟล์ PDF ไฟล์แนบ

Update จำนวนรับเข้าศึกษาของ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2561 

     การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai university Central Admission System) ปีการศึกษา 2561 หรือเรียกชื่อย่อว่า “TCAS” มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 65 แห่ง  รวมจำนวนรับทั้งสิ้น 278,644 คน โดยแยกเป็นการรับ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560) 
รอบที่ 1 จำนวน 78,951 คน 
รอบที่ 2 จำนวน 94,383 คน 
รอบที่ 3 จำนวน 61,617 คน 
รอบที่ 4 จำนวน 36,969 คน 
และรอบที่ 5 จำนวน 28,134 คน  
 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สมัครทั่วไป ผู้สมัครท่ีมีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย
กำหนดเวลา : ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม
รายละเอียด : 


รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ 

กล่มุเป้าหมาย : ผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย(ไม่ใช่การรับทั้งประเทศ) โครงการความสามารถพิเศษ(Talent)และโควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กำหนดเวลา : ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 

รายละเอียด :  


รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย : 
โครงการ กสพท. โครงการอื่นๆ และผู้สมัครทั่วไป

กำหนดเวลา : ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 
รายละเอียด :
 


รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions
โดยใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกัน (ตามเกณฑ์ค่าน้ำหนักที่กำหนด ไว้ล่วงหน้า 3 ปีมาแล้ว)

กลุ่มเป้าหมาย : 
ผู้สมัครทั่วไป
กำหนดเวลา : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภายในเดือนกรกฎาคม 

รายละเอียด :  


รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สมัครทั่วไป
กำหนดเวลา : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภายในเดือนกรกฎาคม 

รายละเอียด : 


ดาวน์โหลด รอบที่ 1 Portfolio ไฟล์แนบ
ดาวน์โหลด รอบที่ 2 โควตา ไฟล์แนบ
ดาวน์โหลด รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ไฟล์แนบ
ดาวน์โหลด รอบที่ 4 Admission ไฟล์แนบ
ดาวน์โหลด รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ไฟล์แนบ

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ทปอ. แถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดระบบการคัดเลือกใหม่ TCAS ปีการศึกษา 2561
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวเรื่อง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 #TCAS
- เปิดแล้วเว็บ TCAS61 ข้อมูลระบบรับเข้าระบบใหม่
- กสพท. 61 ส่วนหนึ่งของ TCAS รอบที่ 3 จำนวนรับ และกำหนดการ