สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผลจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไทย The 2018 Thai University Ranking โดย uniRankเว็บไซต์ uniRank ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ 4 International Colleges & Universities หรือ www.4icu.org ได้ทำการประกาศผล The 2018 University Web Rankings : Top Universities in Thailand 2018 หรือ ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยยอดนิยมของประเทศไทย ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

การจัดอันดับนี้ uniRank จะพิจารณามหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้าเกณฑ์จาก มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาโทและปริญญาเอก และมีการเปิดสอนหลักสูตรส่วนใหญ่แบบดั้งเดิม (และไม่ใช่การสอนทางไกล) ซึ่งมีทั้งหมด 124 มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนที่ได้เข้ารับการพิจารณา

โดยการจัดอันดับเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยจะถูกพิจารณาจาก การที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดจากตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ความนิยมของเว็บไซต์ในแง่ของการเข้าชม ความไว้วางใจ การเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ การที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอ 

จากนั้น ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บรวบรวมเป็นระยะๆ และพิจารณาโดย IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence หน่วยงานเฉพาะของ uniRank รวมทั้งประกอบกับการอ้างอิงจากฐานข้อมูลอิสระซึ่งป็นเครื่องมือในการการสืบค้นทีสำคัญ ได้แก่ 1. Moz Domain Authority 2. Alexa Global Rank 3. SimilarWeb Global Rank 4. Majestic Referring Domains และ 5. Majestic Trust Flow โดยผลสรุปการจัดอันดับความนิยมของเว็บไซต์สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีดังนี้ 

 


TOP 10 มหาวิทยาลัยรัฐ
อันดับ 1  มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 1 ของประเทศ) 
อันดับ 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับ 2 ของประเทศ) 
อันดับ 3  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 3 ของประเทศ) 
อันดับ 4  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับ 4 ของประเทศ) 
อันดับ 5  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับ 5 ของประเทศ) 
อันดับ 6  มหาวิทยาลัยบูรพา (อันดับ 6 ของประเทศ) 
อันดับ 7  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับ 7 ของประเทศ) 
อันดับ 8  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อันดับ 8 ของประเทศ) 
อันดับ 9  มหาวิทยาลัยนเรศวร (อันดับ 9 ของประเทศ) 
อันดับ 10  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับ 10 ของประเทศ) TOP 10 มหาวิทยาลัยเอกชน
อันดับ 1  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (อันดับ 22 ของประเทศ) 
อันดับ 2  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อันดับ 24 ของประเทศ) 
อันดับ 3  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อันดับ 30 ของประเทศ) 
อันดับ 4  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (อันดับ 32 ของประเทศ) 

อันดับ 5  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อันดับ 36 ของประเทศ) 
อันดับ 6  มหาวิทยาลัยรังสิต (อันดับ 40 ของประเทศ) 
อันดับ 7  มหาวิทยาลัยพายัพ (อันดับ 42 ของประเทศ) 
อันดับ 8  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อันดับ 50 ของประเทศ) 
อันดับ 9  มหาวิทยาลัยสยาม (อันดับ 53 ของประเทศ) 
อันดับ 10 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 (อันดับ 57 ของประเทศ) TOP 10 มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 
อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อันดับ 14 ของประเทศ)
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อันดับ 29 ของประเทศ)
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อันดับ 33 ของประเทศ)
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (อันดับ 34 ของประเทศ)
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อันดับ 35 ของประเทศ)
อันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (อันดับ 37 ของประเทศ)
อันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (อันดับ 38 ของประเทศ)
อันดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (อันดับ 41 ของประเทศ)
อันดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อันดับ 43 ของประเทศ)
อันดับ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (อันดับ 46 ของประเทศ)


---------


รายละเอียดเพิ่มเติม >> uniRank 
เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ >>> www.4icu.org