สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขอเรียนเชิญคุณครูทั่วประเทศ TCAS DAY เคลียร์ชัด TCAS 5 รอบและอาชีพเพื่อการมีงานทำในอนาคต 2020


     ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ดำเนินงานพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล และมีการ กำหนดปฏิทินและแนวปฏิบัติของการคัดเลือกฯ (TCAS) เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ซี อาเซียน (C-Asean) ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบ การคัดเลือก จึงร่วมกับสมาคม ทปอ.เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการชี้แจงระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Thai university Central Admission System: TCAS) ขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดของระบบคัดเลือกกลางให้ครู อาจารย์ และครูแนะแนว รับทราบแนวทางการด าเนินงานของ TCAS62 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้รับทราบร่วมกัน พร้อมทั้งให้ คำปรึกษาแก่นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ถูกต้องครบถ้วน นั้น ในการนี้ สมาคม ทปอ. ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านมอบหมายครู อาจารย์ และครูแนะแนวที่เกี่ยวข้องกับการ แนะแนวนักเรียนเรื่องการศึกษาต่อเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ (TCAS) จำนวน 5 คน ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ (TCAS C-Asean)

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561   จำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 300 คน
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561   จำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 300 คน     ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกวันเข้ารับฟังการชี้แจงได้ตามความเหมาะสมของโรงเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น อนึ่งค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอื่น ๆ ขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด และขอความกรุณาแบบตอบเข้าร่วมรับฟังได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/forms/Fb6shKwvXf9kybhg1 ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑