สอบเข้ามหาวิทยาลัย

20 อาชีพเมื่อจบจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกไปทำงานได้ทันที


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์

1.นักวิศวกรชีวการแพทย์ประจำโรงบาล
2.นักวิศวกรชีวการแพทย์ให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ชั้นสูง
3.นักการตลาดด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
4.นักวิศวกรออกแบบหน่วยของโรงพยาบาล
5.อาชีพอิสระด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
6.นักวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

1.วิศวกรไฟฟ้า
2.วิศวกรโรงงาน
3.ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
4.วิศวกรที่ปรึกษา
5.วิศวกรโครงการ
6.วิศวกรออกแบบ
7.ผู้รับเหมางานระบบ
8.ธุรกิจส่วนตัว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
 
1.วิศวกรพลังงานและวิศวกรไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม
2.ผู้รับผิดชอบ และผู้ช่วยผู้ตรวจสอบด้านพลังงาน
3.วิศวกรที่ปรึกษาด้านพลังงาน
4.วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า และพลังงาน
5.ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า และพลังงาน
6.นักวิจัยด้านพลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 
1.วิศวกรโยธา
2.วิศวกรออกแบบ
3.วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
4.วิศวกรประมาณราคา
5.อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1.นักพัฒนาวางแผนพัฒนา-ควบคุม
2.วิศวกรการผลิต
3.วิศวกรรักษาความปลอดภัย
4.วิศวกรทางด้านการบำรุงรักษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1.วิศวกรคอมพิวเตอร์
2.วิศวกรเครือข่าย
3.นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
4.นักพัฒนาโปรแกรม


ข้อมูลเพิ่มเติม 

    - รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2562