สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เส้นทางการสอบ "คณิตศาสตร์" ที่ #Dek63 จะต้องเจอ


 PAT 1 
เนื้อหาที่สอบ : คณิคศาสตร์ ม.ปลาย พื้นฐาน+เพิ่มเติมทั้งหมด ยกเว้นทฤษฎีกราฟ
เวลาที่ใช้สอบ : 3 ชั่วโมง
คะแนนสอบ : เต็ม 300 คะแนน
ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบมีทั้งหมด 45 ข้อ
               ตอนที่ 1 ปรนัย 5 ตัวเลือก    จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน รวม 180 คะแนน
               ตอนที่ 2 เติมคำตอบ         จำนวน  15 ข้อ ข้อละ 8 คะแนน รวม 120 คะแนน
ความยาก : ★★★ ถึง ★★★★


 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 
เนื้อหาที่สอบ : คณิคศาสตร์ ม.ปลาย พื้นฐาน+เพิ่มเติมเกือบทั้งหมด
เวลาที่ใช้สอบ : 90 นาที
คะแนนสอบ : เต็ม 100 คะแนน
ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ
               ตอนที่ 1 ปรนัย 5 ตัวเลือก    จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน
               ตอนที่ 2 ปรนัย 5 ตัวเลือก    จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน
ความยาก : ★★★ 


 O-NET คณิตศาสตร์ 
เนื้อหาที่สอบ : คณิคศาสตร์ ม.ปลาย พื้นฐานทั้งหมด
เวลาที่ใช้สอบ : 2 ชั่วโมง
คะแนนสอบ : เต็ม 100 คะแนน
ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ
               ตอนที่ 1 ปรนัย 5 ตัวเลือก    จำนวน 32 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 80 คะแนน
               ตอนที่ 2 เติมคำตอบ         จำนวน  8 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 20 คะแนน
ความยาก : ★★ ถึง ★★★★

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .
#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?
หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์