สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เส้นทางการสอบ "ภาษาอังกฤษ" ที่ #Dek63 จะต้องเจอ


 GAT ตอน 2 ภาษาอังกฤษ 
เนื้อหาที่สอบ : 1) Expressions       
3) Reading Comprehension    
             2) Vocabulary       4) Structure and Writing
เวลาที่ใช้สอบ : 90 นาที
คะแนนสอบ : เต็ม 150 คะแนน
ลักษณะข้อสอบ :  ปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ รวม 150 คะแนน
ความยาก : ★★★ ถึง ★★★★ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ 
เนื้อหาที่สอบ : 1) Listening – Speaking Skills
             2) Reading Skills
             3) Writing Skills
เวลาที่ใช้สอบ : 90 นาที
คะแนนสอบ : เต็ม 100 คะแนน
ลักษณะข้อสอบ :  ปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 80 ข้อ รวม 100 คะแนน
ความยาก : ★★★ O-NET ภาษาอังกฤษ 
เนื้อหาที่สอบ : - ภาษาเพื่อการสื่อสาร
             - ภาษาและวัฒนธรรม
             - ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
             - ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
เวลาที่ใช้สอบ : 2 ชั่วโมง
คะแนนสอบ : เต็ม 100 คะแนน
ลักษณะข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 80 ข้อ ข้อละ 1.25 คะแนน รวม 100 คะแนน
ความยาก : ★★ ถึง ★★★★


วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .
#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?
หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์