สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เส้นทางการสอบ "ภาษาไทย" ที่ #Dek63 จะต้องเจอ


 GAT ตอน 1 เชื่องโยง 
เนื้อหาที่สอบ : การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
เวลาที่ใช้สอบ : 90 นาที
คะแนนสอบ : เต็ม 150 คะแนน
ลักษณะข้อสอบ :  - บทความให้อ่าน
                - ปรนัยแบบกลุ่มคำตอยสัมพันธ์กัน
 
                  รวม 150 คะแนน

ความยาก : ★★★ ถึง ★★★★


 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย 
เนื้อหาที่สอบ : - การอ่าน       - การพูด การฟัง 

             - การเขียน      - หลักการใช้ภาษา
เวลาที่ใช้สอบ : 90 นาที
คะแนนสอบ : เต็ม 100 คะแนน
ลักษณะข้อสอบ :  ปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ รวม 100 คะแนน
ความยาก : ★★★ O-NET ภาษาไทย 
เนื้อหาที่สอบ : - การอ่าน
      - การพูด การฟัง  
             - การเขียน     - หลักการใช้ภาษา 
             - วรรรณคดีและวรรณกรรม

เวลาที่ใช้สอบ : 2 ชั่วโมง
คะแนนสอบ : เต็ม 100 คะแนน
ลักษณะข้อสอบ : มีข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ
                ตอนที่ 1 ปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 70 ข้อ
                        จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
                        จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
                        รวมคะแนน 90 คะแนน
                ตอนที่ 2 เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน
                        ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
ความยาก : ★★ ถึง ★★★★

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .
#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?
หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์