สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะไหนใน TCAS รอบที่ 3 ใช้คะแนน GAT บ้าง ?

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 


 คณะวิทยาศาสตร์ 


 คณะรัฐศาสตร์ 


 คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี 


 คณะครุศาสตร์ 


 คณะนิเทศศาสตร์ 


 คณะเศรษฐศาสตร์ 


 คณะนิติศาสตร์ 


 คณะสหเวชศาสตร์ 


 คณะจิตวิทยา 


 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 


 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์