สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิธีคำนวณคะแนน TCAS รอบที่ 4 มศว

 คะแนนเต็มทั้งหมด 


 เกณฑ์การคัดเลือก 


 ตัวอย่างคะแนนสอบของนางสาวทีแคส 


 นำคะแนนสอบมาจัดลำดับจริง!