สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปฏิทินสอบ กสพท 2563 ครบทุกสนามสอบ แบบเป็นทางการ

 ตารางสอบ O-NET ของ Dek63 


 ตารางสอบ วิชาสามัญ ของ Dek63 


 ตารางสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ ของ Dek63 


 ตารางสอบ GAT/PAT ของ Dek63