สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration (International Program) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นศาสตร์ในการทำให้กิจการประสบความสำเร็จ ทำให้บรรลุเป้าหมาย และจะทำให้น้องๆ มีความรู้และความเข้าใจในหลักของการบริหาร
 
โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจุดเด่นในการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกำหนดให้การเรียนรู้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Technology) โดยเฉพาะการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานร่วมในทุกหมวดวิชา โดยการจัดการเรียน การสอน มุ่งพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต การทำงานเชิงปฏิบัติเป็นหลักบนพื้นฐานของการเรียนเชิงทฤษฎี  มีความเป็นสากลสามารถปฏิบัติงานได้จริงทั้งในและต่างประเทศ
 

ตัวอย่างวิชาเรียนของสาขาบริหารธุรกิจ นานาชาติ

 • การบัญชีขั้นกลาง
 • หลักการบัญชีต้นทุน
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเชิงลึก
 • การจัดการโครงการทางธุรกิจ
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
 • ความเป็นผู้ประกอบการ
 • การจัดการธุรกิจครอบครัว
 • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
 • การจัดการธุรกิจโรงแรม 
 • การจัดการเทคโนโลยีเบื้องต้น
 • การจัดการสายการบิน


 


Faculty of Business Administration of Kasetsart University

Tel:   02 942-8777

www.facebook.com/BBAKASETSART

http://bba.bus.ku.ac.th