สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จุดเด่นของ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)" สจล.


หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นหลักสูตรที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะของการประกอบอาหาร หลักสูตรแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างเชฟนักวิทยาศาสตร์ (Scientific Chef) เน้นผู้เรียนให้มีทักษะในการปฎิบัติงานจริง สามารถบูรณาการความรู้และทักษะหลากหลายด้าน คือ
1. ทักษะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ในห้องครัวระดับมาตรฐานสากล
2. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
3. ความรู้และทักษะการบริหารจัดการในธุรกิจการบริการอาหาร

จุดเด่นของ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)"

1. เป็นหลักสูตร 3 ปริญญา จาก KMITL (Thailand ) , B.H.M.S.(Switzerland) , Robert Gordon University (United Kingdom)
2. เป็นหลักสูตรที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะการประกอบอาหารหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่เรียนจบแล้วได้ปริญญาทางด้าน Bachelor of Science (Culinary Science and Foodservice Management) และ Bachelor Degree in Culinary Arts
3. สร้างเชฟนักวิทยาศาสตร์ (scientific chef)
4. โครงสร้างหลักสูตรมี 3 modules คือ Culinary Science, Culinary Arts และ Foodservice Management
5. มีความร่วมมือกับ สวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียนที่ KMITL 3 ปี และเรียนที่ B.H.M.S. 1 ปี (เรียน  6 เดือน และทำงาน 6 เดือน)
6. ฝึกงานในไทย อย่างน้อย 1000 ชั่วโมง และฝึกงานต่างประเทศแบบมีค่าตอบแทน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

-ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 400 CHF (สี่ร้อยฟรังก์สวิสถ้วน) สำหรับ Business and Hotel Management School, Switzerland  ชำระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้าศึกษา

-ค่าธรรมเนียมการศึกษา 6 ภาคการศึกษาในไทย ภาคการศึกษาละ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

- ค่าธรรมเนียมสำหรับการศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะได้รับส่วนลด 5000 CHF (ห้าพันฟรังก์สวิสถ้วน) ของค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตร Bachelor Degree -3rd Year ของ Business and Hotel Management School, Switzerland โดยให้ถืออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ปีการศึกษาที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเริ่มศึกษา และค่าธรรมเนียมนี้ ไม่รวม ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปและกลับ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร Bachelor Degree -3rd Year ของ Business and Hotel Management School, Switzerland เพิ่มเติมได้ที่ www.bhms.ch


U-Review : https://www.admissionpremium.com/content/4543
ข้อมูลสาขาเพิ่มเติม : Culinary Science and Foodservice Management KMITL

ที่นี่ยังเป็น  7 หลักสูตรการประกอบอาหาร ปี 2020 อ่านที่นี่