สอบเข้ามหาวิทยาลัย

6 ทักษะที่ต้องใช้ในการเรียนวิศวกรรมแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมอาหาร พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง


6 ทักษะที่ต้องใช้ในการเรียนวิศวกรรมแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมอาหาร พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมอาหาร พระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นสาขาที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมและหน่วยปฏิบัติการในกระบวนการแปรรูปอาหาร การควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เคมีและจุลินทรีย์ในอาหาร การออกแบบและวางผังโรงงานแเพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร

โดยการเรียนต้องใช้ ทักษะ(skill) หลากหลายด้านได้แก่
1.ด้านคณิตศาสตร์ - เพื่อใช้คำนวณ วิเคราะห์ และทำนายผลแบบจำลองกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
2.ด้านฟิสิกส์ - เพื่อใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมอาหาร
3.ด้านเคมี- เพื่อใช้ในการอธิบายปฏิกิริยาและการเปลี่ยนแปลงของอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร
4.ด้านภาษาอังกฤษ-ศัพท์เฉพาะในสายงาน และการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
5.ด้านวิจัย- การบูรณาการความรู้และการแก้ไขปัญหาในงานวิจัย
6.ด้านวิศวกรรมศาสตร์- ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในอุตสาหกรรมอาหาร

อาชีพ I Career
พนักงานประจำด้านอุตสาหกรรมอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน
วิศวกรการผลิต (Production Engineer)
วิศวกรควบคุมการผลิต (Process Engineer)
นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร (Food Scientist)
นักวิจัยด้านอาหาร (Food Researcher)
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality control officer)

U-Review : https://www.admissionpremium.com/content/4543
ข้อมูลสาขาเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/food.industry.kmitl
ที่นี่ยังเป็น  7 หลักสูตรการประกอบอาหาร ปี 2020 อ่านที่นี่
จุดเด่นของ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)" สจล.