สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลื่อนเปิดภาคการศึกษา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลื่อนเปิดภาคการศึกษา


ภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย
เป็น วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 (คงเดิม)

ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร
(ภาษาไทย นานาชาติ โครงการพิเศษ)
เป็น วันที่ 10 สิงหาคม 2563 

รับตรง คณะบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

Faculty of Business Administration of Kasetsart University

Tel:   02 942-8777

www.facebook.com/BBAKASETSART

http://bba.bus.ku.ac.th