สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิว สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา เรียนเกี่ยวกับอะไร?


หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา อีกหนึ่งหลักสูตรที่น้องๆสายสุขภาพหรือสายกีฬามีความสนใจใช่ไหมคะ แต่หลักสูตรการเรียนของแต่ละสถาบันก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง วิชาพื้นฐานและวิชาหลักใหญ่ๆ ก็จะคล้ายคลึงกัน ส่วนจะมีวิชาอะไรบ้างนั้น ก็ตามมาดูกันได้เลย


สาขาวิทยาศาตร์การกีฬา เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนโดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์  สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ จิตวิทยาสังคมวิทยา ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงานของมนุษย์ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำมาการพัฒนาศักยภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กายวิภาคศาสตร์ คือ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกาย ที่ประกอบขึ้นเป็นรูปร่างสัดส่วนของร่างกายนักกีฬาแต่ละคน ได้แก่ กระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ หัวใจ ปอด หลอดเลือด เม็ดเลือดแดง เซลล์ประสาท เป็นต้น

สรีรวิทยา คือ ความรู้เกี่ยวกับการทำงานหรือการทำหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆ ของร่างกายซึ่งสามารถกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้นได้ ด้วยระบบการฝึกที่ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทกีฬาและนักกีฬาแต่ละบุคคล

ชีวกลศาสตร์ คือ การทำงานของกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น และข้อต่อ  การใช้แรงในการเคลื่อนไหวหรือปฏิบัติทักษะอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละชนิดหรือประเภทกีฬา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านเทคนิคทักษะกีฬาแต่ละบุคคลได้อย่างกลมกลืนกับระดับความสามารถที่เป็นจริงของนักกีฬา

ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา คือ หลักการกำหนดรูปแบบวิธีการฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละบุคคล โดยพิจารณาจาก อายุ เพศ วัย ประสบการณ์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งระบบพลังงานสมรรถภาพทางกาย ประเภทกีฬา เพื่อนำไปสู่การวางแผนการฝึกซ้อมในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

โภชนาการทางการกีฬา คือ ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของอาหารแต่ละชนิด และรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้อง ได้สัดส่วน และคุณภาพในแต่ละช่วงของการฝึกซ้อมและแข่งขันซึ่งจะมีผลต่อการใช้พลังงานของนักกีฬาแค่ละคน

จิตวิทยาการกีฬา คือ ศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดการควบคุมทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะกีฬารวมถึงการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ของการฝึกซ้อมและแข่งขันได้อย่างถูกต้อง มีผลดีต่อการแสดงออกซึ่งทักษะและความสามารถของนักกีฬาได้อย่างสอดคล้อง สัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เวชศาสตร์การกีฬา คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟู สภาพร่างกายให้กับนักกีฬาทั้งในสภาวะปกติและในระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อช่วยเสริมให้สมรรถภาพทางกายอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะใช้งานได้ดีที่สุด

เทคโนโลยีทางการกีฬา คือ ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยสนับสนุนในการพัฒนาส่งเสริมตลอดจนการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องให้กับนักกีฬาเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬา

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา เรียนจบแล้วทำงานอะไร?
1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักจัดการการกีฬา
นักส่งเสริมสุขภาพ นักนันทนาการศาสตร์
2. ผู้ช่วยวิจัยทางการกีฬาและการออกกำลังกาย
การจัดการการกีฬาส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการศาสตร์
3. ผู้ฝึกสอนกีฬา / ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬา
และเจ้าหน้าที่จัดการการแข่งขันกีฬา
4. นักวิชาการทางการกีฬา การออกกำลังกาย 
ส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการในชุมชน
6. ผู้ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย
และการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
7. เจ้าของธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระทางด้านการกีฬา

รวมสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในมหาวิทยาลัยประเทศไทย : 
https://www.admissionpremium.com/sports/news/2087