สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง

เอาใจน้องๆ ที่สนใจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ถามกันมาเยอะว่าคณะนี้ มีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง แล้วจะ เรียนสาธารณสุข สาขาไหนดี แต่ละสาขามีรายละเอียดการเรียนยังไง รวมถึงมีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนบ้าง บทความนี้เรามาสรุปรีวิวสั้นๆ เกี่ยวกับการเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์ แต่ละสาขามาให้แบบครบจบในบทความนี้ ใครสนใจสาขาไหน ตามมาดูกันได้เลยจ้าาา


สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
เนื้อหาวิชาที่เรียน : 
วิธีวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีและการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาด เพื่อการบริโภคและอุปโภค การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน : 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
อาชีพเมื่อเรียนจบ : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม, นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม, นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, นักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่บริหารจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม, ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ


สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เนื้อหาวิชาที่เรียน : การบริหารงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การป้องกันอันตรายและอุบัติภัยในอุตสาหกรรม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม การยศาสตร์และจิตวิทยาในการทำงาน
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน : 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
อาชีพเมื่อเรียนจบ : เจ้าหน้าที่ศูนย์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน, สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน


สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
เนื้อหาวิชาที่เรียน : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม การบริหารงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ การสุขาภิบาลและการจัดการน้ำสะอาดและน้ำเสีย เทคโนโลยีการกำจัดขยะ การจัดการและการควบคุมพาหะนำโรค สุขวิทยาและความปลอดภัยของอาหาร
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยมหิดล
อาชีพเมื่อเรียนจบ : งานที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, งานส่งเสริมสุขภาพ, ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม, ควบคุมบำบัดและป้องกันมลพิษต่าง ๆ, สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม


สาขาการบริหารโรงพยาบาล
เนื้อหาวิชาที่เรียน : ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล การตลาดโรงพยาบาล ระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน วิทยาการระบาดและการจัดการ การจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับโรงพยาบาล กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาชีพเมื่อเรียนจบ : นักวิชาการบริหารงานทั่วไปในโรงพยาบาล/สถานประกอบการด้านสุขภาพ, เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและเวชสถิติ, เจ้าหน้าที่ประสานงานพัฒนาระบบคุณภาพ, เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรบุคคล, เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ


สาขาสุขศึกษา
เนื้อหาวิชาที่เรียน : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สุขภาพและความอยู่ดีมีสุข โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โภชนศาสตร์และสุขภาพผู้บริโภค สุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ การส่งเสริมสุขภาพ เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน : - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาชีพเมื่อเรียนจบ : ครูสุขศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นักวิจัยทางสุขศึกษา, นักวิชาการทางสุขศึกษา, นักพัฒนาชุมชนทางสุขศึกษา, นักวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้สุขศึกษา, นักพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางสุขศึกษา, นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร และการฝึกอบรมทางสุขศึกษา


สาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
เนื้อหาวิชาที่เรียน : จุลชีววิทยาทางการแพทย์ พยาธิสรีรวิทยา ชีวเคมีทางอาหาร เภสัชวิทยาสำหรับโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร หลักการประเมินภาวะโภชนาการ การให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค หลักการวิจัยทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน :  
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยบูรพา
อาชีพเมื่อเรียนจบ : นักโภชนาการ, นักกำหนดอาหาร, ผู้ช่วยวิจัยสาขาโภชนาการและนักกำหนดอาหาร, เจ้าหน้าที่และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ, ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพ


สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
เนื้อหาวิชาที่เรียน : อาหารโภชนาการและสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพในวิถีเมตาบอลิก เทคโนโลยีและการพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ หลักโภชนาการ การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง สมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบอาหาร ความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงของอาหาร การวางแผนการทดลองในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน : 
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาชีพเมื่อเรียนจบ : เชฟของร้านอาหาร โรงแรม สถานพยาบาล และบริษัทธุรกิจอาหาร, ผู้แนะนำอาหารตามโรงพยาบาล ศูนย์บริการสุขภาพและความงาม บริษัทธุรกิจอาหาร, ผู้ให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาหารในโรงพยาบาลและอุตสาหกรรมบริการอาหาร, เจ้าของกิจการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ, นักเขียนหรือนักวิจารณ์ด้านอาหาร, อาจารย์ด้านการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ


สาขาอนามัยชุมชน
เนื้อหาวิชาที่เรียน : ระบาดวทิยาประยุกต์ในงานอนามยัชุมชน ระบบสารสนเทศสุขภาพ การบำบัดรักษาเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ การประเมินสุขภาพชุมชน หลักการและการจัดการบริการอนามัยชุมชน  การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างชุมชนสุขภาพดี
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน :
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาชีพเมื่อเรียนจบ : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้วางแผน ควบคุม จัดการ วิเคราะห์ ตรวจสอบ เฝ้าระวังวัดระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สำนักนโยบายและวางแผนสิ่งแวดล้อม


สาขาส่งเสริมสุขภาพ
เนื้อหาวิชาที่เรียน : การประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ นวัตกรรมในงานสร้างเสริมสุขภาพ ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย โภชนาการและสุขภาพ กิจกรรมทางกายและสุขภาพ การพัฒนาประชากรสูงวัยแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน : 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- วิทยาลัยนครราชสีมา
อาชีพเมื่อเรียนจบ : นักวิชาการสาธารณสุข, นักส่งเสริมสุขภาพ, นักจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุข, นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ, เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ


และสำหรับน้องๆ ที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์ และอยากแน่ใจว่าอนาคตเมื่อเรียนจบแล้วเราสามารถทำงานหรือประกอบอาชีพแบบไหนได้บ้าง ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้เลย เรียนสาธารณสุข จบมาทำงานอะไร?


ขอบคุณข้อมูลจาก :
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรศวร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มศว