สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนสาธารณสุข จบมาทำงานอะไร?

อยากเรียนต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรียนสาธารณสุข จบมาทำงานอะไร? แล้วเรียนสาธารณสุข จะตกงานไหม? อาชีพที่คนเรียนจบสาธารณสุขทำได้ มีอะไรบ้าง? หลากหลายคำถามเกี่ยวกับสายงานด้านสาธารณสุข ที่น้องๆ สนใจสอบถามกันเข้ามากันมากมาย บทความนี้พี่ๆ Admission Premium จัดให้แบบชุดใหญ่ มาดูกันว่าเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ จบมาทำงานหรือทำอาชีพอะไรได้บ้าง


นักวิชาการสาธารณสุข
สายงานโดยตรงของคนจบคณะสาธารณสุข เป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ สามารถทำงานได้ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรคติดต่อ ทำงานในสถานบริหารของรัฐ เช่น สำนักงานสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ตำบล จนไปถึงระดับจังหวัด สถานพยาบาล โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลจังหวัด หรือหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

นักวิชาการสุขาภิบาล
ทำงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานได้ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานสาธารณสุขของเทศบาล หรือ อบต. อบจ. รวมทั้งทำงานในสถานพยาบาลของเอกชน หรือปฏิบัติงานในศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ 

นักอนามัยสิ่งแวดล้อม / นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ในการวางแผน ควบคุม จัดการ วิเคราะห์ ตรวจสอบ เฝ้าระวังวัดระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยทั้งในชุมชน และเขตโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประเมินความเสี่ยงของโครงการต่าง ๆ จัดหาน้ำสะอาดหรือน้ำประปาให้มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถทำงานได้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและวางแผนสิ่งแวดล้อม กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักอนามัย เป็นต้น และในภาคเอกชน เช่น ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม หรือศูนย์วิจัยต่าง ๆ สนามบิน เป็นต้น

นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย
เป็นผู้จัดระบบให้เกิดสุขอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานในโรงงาน บริษัท ตลอดจนชุมชนข้างเคียง เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จป.) ตรวจแสง เสียง ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงาน และชุมชนว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงานหรือชุมชนนั้น ๆ หรือไม่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ของทางราชการ สามารถทำงานได้กับทั้งภาครัฐและเอกชน

เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่สุขศึกษา หรือ นักสุขศึกษา มีหน้าที่ช่วยวางแผน เขียนนโยบาย ศึกษา พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย ช่วยพัฒนาและส่งเสริมจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เพื่อทำให้สุขอนามัยของนักเรียน คนทำงาน และคนในชุมชนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำงานได้ทั้งในโรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และชุมชนต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข
ทำงานเกี่ยวกับด้านโภชนาวิทยา เป็นผู้นำเอาความรู้และเทคโนโลยีทางอาหารและโภชนาการไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานโภชนาการ โดยเสริมสร้างให้ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการและดูแลส่งเสริมภาวะโภชนาการ ตลอดจนควบคุมและป้องกันภาวะทุพโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การมีภาวะโภชนาการสุขภาพที่ดีของประชาชนทั้งที่มีภาวะปกติและผู้ป่วย สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐระดับจังหวัดและภูมิภาค โรงพยาบาล ชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น

อาจารย์ / นักวิชาการ
หากไม่อยากเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เราก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาสอนลูกศิษย์ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้อีกด้วย


ต้องบอกเลยว่าคนที่เรียนจบคณะสาธารณสุขศาสตร์นั้น สามารถทำงานได้หลากหลาย ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยตำแหน่งหรืออาชีพที่สามารถทำได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับสาขาย่อยของคณะ ที่น้องๆ ได้เลือกเรียนนั่นเอง ดูเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้เลย รีวิว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง


ขอบคุณข้อมูลจาก
https://th.jobsdb.com