สอบเข้ามหาวิทยาลัย

9 สาขาด้านบริหารจัดการและธุรกิจ มาแรง แซงทุกสายงาน!

นอกจากสาขาการจัดการ การตลาด บัญชี และการเงิน ซึ่งเป็นสาขาหลักของคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งน้องๆ หลายคนคงรู้จักและเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้ว (ดูเพิ่มเติม ทีบทความ 10 สาขาด้านบริหารธุรกิจ มีสาขาไหนน่าเรียนบ้าง )

แต่ในบทความนี้พี่ๆ AdmissionPremium จะมาอัปเดตเทรนด์ฮิต สาขาฮอต ให้น้องๆ ได้รู้จักและเตรียมปรับตัวรับการเรียนและการทำงานในโลคยุคใหม่ กับ 9 สาขาด้านบริหารจัดการและธุรกิจ มาแรง แซงทุกสายงาน!

เป็นสาขาที่เหมาะกับน้องๆ หรือเพื่อนๆ คนที่มีหัวการคิดและหัวการค้า สนใจงานทางด้านธุรกิจ และการบริหารจัดการ อยากทำงานในสายอาชีพแวดวงธุรกิจที่ได้ชื่อว่าอนาคตดีเงินเด่นตลอดกาลสายหนึ่ง ก่อนตัดสินใจจะเลือกคณะสาขาเรียนต่อ ขอบอกเลยว่าอย่าพลาดมองข้ามสาขาเหล่านี้!


สาขาการตลาดดิจิทัล
สาขาที่เน้นเชิงลึกในด้านการตลาดยุคใหม่ 4.0 โดยนำหลักการตลาดแบบเดิมมาประยุกต์ปรับใช้ให้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี จุดมุ่งมายหลักก็คือการที่จะทำให้แบรนด์หรือสินค้าติดตลาดเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในกลุ่มตลาดและกลุ่มลูกค้า

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
- นักการตลาดดิจิทัล
- นักวิชาการ วิจัยตลาด อาจารย์ในสาขาการตลาดดิจิทัล
- นักโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- นักวางแผนส่งเสริมการตลาด
- นักบริหารสื่อออนไลน์


สาขาการจัดการโลจิสติกส์
สาขานี้น้องๆ ได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานอย่างการนำสินค้า สิ่งของ ข้อมูล จากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปสู่ผู้ขาย เพื่อที่จะลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงการวางแผนสินค้าคงคลัง การจัดเก็บ ควบคุม การบริหารธุรกิจ รวมถึงต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การตลาดเบื้องต้นในการทำธุรกิจอีกด้วย

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์
- คลังสินค้า
- การขนส่ง
- การจัดซื้อด้านนำเข้า-ส่งออก


สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สาขาแห่งยุคและเป็นหนึ่งในสายบริหารที่เน้นทักษะความรู้เฉพาะทาง น้องๆ จะได้เรียนการพัฒนาเชิงสหวิทยาการจัดการระหว่างศาสตร์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และศาสตร์การจัดการ ผ่านกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ที่เน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เฉพาะด้านสู่ภาคธุรกิจ

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
- นักการตลาดและวางแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์
- นักการขายอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน
สาขาที่เรียนเกี่ยวกับการเงินเป็นหลักรวมถึงทำหน้าที่จัดการระบบชีวิตเพื่อสร้างผลกำไรที่ดีและความมั่นคง และยังต้องเรียนการวางแผนการลงทุน กระบวนการในการวางแผนการลงทุนรวมไปถึงวิธีการป้องกันและจัดการความเสี่ยงภัยของบุคคล ทั้งในเรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับสาขานี้ทั้งหมด

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- มหาวิทยาลัยรังสิต
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
- นักวางแผนการเงินมืออาชีพ
- ผู้ให้คำปรึกษาและการวางแผนการเงินและการลงทุน
- ที่ปรึกษาการลงทุน
- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์


สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาที่จะได้เรียนรู้พื้นฐานการทำธุรกิจ และความเข้าใจในการทำธุรกิจทุกด้าน ทั้งการจัดการและเตรียมรับมือกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมธุรกิจ การสร้างกลยุทธ์ การแก้ปัญหาและการพัฒนาธุรกิจที่สำคัญยังได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ได้ทั้งสายภาษาและสายธุรกิจ

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
- นักวิเคราะห์ธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่บัญชีระหว่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ


สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
จะได้เรียนเกี่ยวกับการจัดการในอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต วิชาการจัดการซ่อมบำรุง วิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และที่กล่าวมาทั้งหมดคือพื้นฐานของคนที่จัมาสายอุตสาหกรรม

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
- ฝ่ายซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา
- ฝ่ายการวางแผนการผลิต


สาขาการจัดการการผลิต
เรียนตรงตามชื่อสาขาเลยก็คือวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม แต่จะต้องเรียนในส่วนอื่นๆ เพิ่มด้วยเพราะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเช่นวิชา การพยากรณ์ปัจจัยการผลิต คุณภาพในการผลิต การบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
- นักวางแผนการผลิต
- นักออกแบบธุรกิจบริการ
- นักวางแผนกลยุทธ์
- นักตรวจสอบคุณภาพการผลิต


สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
จะเน้นไปในด้านบริหารงานธุรกิจ ร้านค้าปลีก ค้าส่ง และร้านค้าผ่านระบบออนไลน์ และจะได้ถึงเทคนิคเชิงลึกอย่าง การจัดเรียงสินค้าเพื่อสนับสนุนการขาย และการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบโปรโมชั่น เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ผู้จัดการทั่วไป
- หน่วยงานด้านพัฒนาสินค้า
- หน่วยงานคลังสินค้า
- หน่วยงานจัดซื้อ
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการค้าสมัยใหม่


สาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
สาขานี้ถือว่าเป็นสาขาของคนที่อยากต่อยอดธุรกิจครอบครัวแต่ใครที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ถือตอบโจทย์เพราะจะได้เรียนศาสตร์การจัดการผู้ประกอบการควบคู่กับการบริหารธุรกิจ เช่น การเงิน การบัญชี การผลิต และการเชื่อมโยงองค์กรจะเป็นผู้ประกอบการก็ต้องรอบรู้มากกว่าคนอื่นๆ

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ