สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564


คณะศิลปศาสตร์ รอบพอร์ต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับรวมกว่า 8 หลักสูตร โดยรอบนี้เกณฑ์การรับสมัครไม่โหดเลยน้องๆที่สนใจสมัครเลย!

 
สมัครเรียนออนไลน์ : คลิกที่นี่

คณะศิลปศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   

- รัฐประศาสนศาสตร์
 1) กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 2) กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
3) กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ

- นิติศาสตร์
- รัฐศาสตร์
- นิเทศศาสตร์
- การท่องเที่ยว
- ภาษาจีน
- ภาษาอังกฤษ  

- นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
          1) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน
          2) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
          3) กลุ่มวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
          4) กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
          5) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ชุมชน

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ          
- รัฐประศาสนศาสตร์
                   1) กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
                   2) กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
                   3) กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ

ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน
          - การท่องเที่ยว

ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
          - การบริหารการพัฒนา (แผน ก แผน ข)

ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
          - การบริหารการพัฒนา
 
เปิดรับสมัคร 8 ธ.ค. 63 – 8 ก.พ. 64
สมัครออนไลน์    www.admission.ksu.ac.th
Facebook :   http://www.fla.ksu.ac.th/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โทร. 08 6458 4365