สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 25 มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2023 โดย QS World University Rankings


ในปี 2023 นี้ ทาง QS Asia University Rankings ได้ทำการสรุปอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียกว่า 760 แห่ง และมหาวิทยาลัยในประเทศติดอันดับทั้งหมด 25 อันดับ ดังนี้
1. อันดับที่ 37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนอยู่ที่ 70.1
2. อันดับที่ 47 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คะแนนอยู่ที่ 64.8
3. อันดับที่ 99 มหาวิทยาเชียงใหม่ ได้คะแนนอยู่ที่ 43.7
4. อันดับที่ 140 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนนอยู่ที่  33.8
5. อันดับที่ 149 มหาวิทยาลัยเกริก ได้คะแนนอยู่ที่ 32.7
6. อันดับที่ 150 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คะแนนอยู่ที่ 32.6
7. อันดับที่ 171 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนนอยู่ที่ 29.5
8. อันดับที่ 195 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คะแนนอยู่ที่ 27.6
9. อันดับที่ 246 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้คะแนนอยู่ที่ 22.2ลำดับต่อจากนี้ ไม่มีอันดับและคะแนนชัดเจน ดังนี้
10. อันดับที่ 351-400 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11. อันดับที่ 351-400 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12. อันดับที่ 401-450 มหาวิทยาลัยสยาม
13. อันดับที่ 451-500 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14. อันดับที่ 451-500 มหาวิทยาลัยศิลปากร
15. อันดับที่ 451-500 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
16. อันดับที่ 451-500 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
17. อันดับที่ 501-550 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
18. อันดับที่ 501-550 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
19. อันดับที่ 551-600 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20. อันดับที่ 601-650 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
21. อันดับที่ 601-650 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
22. อันดับที่ 651-700 มหาวิทยาลัยบูรพา
23. อันดับที่ 651-700 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24. อันดับที่ 651-700 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25. อันดับที่ 701-750 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำหรับการเก็บข้อมูลมีการรวบรวมจาก 8 ปัจจัย ได้แก่ 1) ชื่อเสียงทางวิชาการ 2) ชื่อเสียงของบุคลากร 3) อัตราส่วนคณะและนักศึกษา 4) เครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ 5) เอกสารอ้างอิง 6) พนักงานที่มีปริญญาเอก 7) สัดส่วนคณาจารย์ต่างชาติและสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ 8) สัดส่วนนักเรียนแลกเปลี่ยนทั้งเข้ามาและออกไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
QS Asia University Rankings
https://www.topuniversities.com/university-rankings/asia-university-rankings/2023