สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Update ล่าสุด ผลจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยปี 2023 จัดอันดับโดย uniRank

   Update ล่าสุด ผลจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยปี 2023 จัดอันดับโดย uniRank     Website:uniRank ขององค์กรระหว่างประเทศ 4 International Colleges & Universities หรือ www.4icu.org ได้เปิดเผย "การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยยอดนิยมของไทย 2023" ในเดือนมกราคม 2024 โดยการจัดอันดับนี้จะคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอุดมศึกษาของไทย เช่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งต้องเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาโทและปริญญาเอก และมีการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ไม่ใช่การศึกษาทางไกล โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 123 แห่งที่ได้รับการพิจารณา
 
    การจัดอันดับพิจารณาจากความนิยมของเว็บไซต์ โดยดูจากจำนวนการเข้าชมและการค้นหาในระยะเวลา 1 ปี การเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ และการอัพเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมและพิจารณาโดย IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence ของ uniRank และอ้างอิงจากฐานข้อมูลอิสระหลายแห่ง เช่น Moz Domain Authority, Alexa Global Rank, SimilarWeb Global Rank, Majestic Referring Domains และ Majestic Trust Flow นำมาสู่ผลสรุปการจัดอันดับความนิยมของเว็บไซต์สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ดังนี้     มหาวิทยาลัยรัฐ
     1. มหาวิทยาลัยมหิดล
     2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    10.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

    มหาวิทยาลัยเอกชน
    1.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    2.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    3.มหาวิทยาลัยรังสิต
    4.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    5.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
    6.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    7.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
    8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
    9.มหาวิทยาลัยพายัพ
   10.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 

    มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 
    1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    2.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    3.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    4.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
    5.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
    6.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    7.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    8.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    9.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   10.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   อ้างอิงจาก : Top Universities in Thailand 2024 Thai University Rankings Unirank   รายละเอียดเพิ่มเติม >> uniRank 
   เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ >>> www.4icu.org