หน้าแรก เรียนเป็นผู้ประกอบการ อาชีพในอนาคต

เรียนอะไรดี? จบมาทำงานแบบไหน? กรมแรงงานบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอาชีพ ปี 2558–2562

วันที่เวลาโพส 08 เมษายน 62 14:45 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
จากการเปิดเผยข้อมูลของ กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมแรงงาน เรื่อง ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพ ปี 2558 – 2562 โดยทำการศึกษาภาวะการมีงานทำในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2553 – 2557) เพื่อประมาณการแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเภทอาชีพและอุตสาหกรรมในช่วง ปี 2558 - 2562 สามารถ สรุปความต้องการที่เพิ่มขึ้นและลดลงของแต่ละอาชีพ ได้ดังนี้

กลุ่มอาชีพที่มีความต้องการเฉลี่ยเพิ่มขึ้น


กลุ่มอาชีพที่มีความต้องการเฉลี่ยลดลง 

นอกจากนี้กองวิจัยตลาดแรงงาน ยังเพิ่มข้อสรุปจากรายงานดังกล่าวว่า รูปแบบการจ้างงานของไทยจะมี ภาคบริการเป็นหลัก รองลงมาคือภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม โดยแนวโน้มการจ้างงานจะเน้นแรงงานที่มีทักษะฝีมือเพิ่มมากขึ้น กลุ่มอาชีพด้านการเกษตรและผู้ทำงานในโรงงานมีแนวโน้มการจ้างงานลดลง เป็นผลจากการมีแรงานสูงอายุจำนวนมาก ส่วนของ กลุ่มอาชีพด้านการขายและบริการต่างๆ มีแนวโน้มขยายตัวค่อนข้างสูง เป็นผลดีต่อภาคการท่องเที่ยว การส่งออก และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่มา :
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด