หน้าแรก เรียนเป็นผู้ประกอบการ ข่าว/บทความ

"ทุนรัตนมงคล" ทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียนฟรีตลอด 4 ปี

วันที่เวลาโพส 03 พฤศจิกายน 60 15:02 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล" หมายถึง ทุนการศึกษา ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1.ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ “กำลังศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ เท่านั้น
2.มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 5  ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 4 ภาคเรียน)
3.เป็นผู้มีความประพฤติดี
4.ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีผ่านการสอบคัดเลือก

        นักเรียนจะต้องนำผลการเรียนสะสม 6 ภาคเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 มายื่นให้แก่ทางมหาวิทยาลัย ในวันขึ้นทะเบียนและทำสัญญารับทุน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนรัตนมงคล

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

- ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เฉพาะภาคต้น และภาคปลาย (หลักสูตรแบบทวิภาค) ภายในระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรไม่เกิน 4 ปี

- ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ Digital Hybrid Learning System จำนวน 1 ชุด (ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด)
ข้อมูลเพิ่มเติม

- รายละเอียดการรับสมัคร
- ขั้นตอนการสมัคร
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ