หน้าแรก เรียนเป็นผู้ประกอบการ อาชีพในอนาคต

5 สายงานสำคัญขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย

วันที่เวลาโพส 18 กันยายน 61 18:21 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
5 สายงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย

น้องๆ หลายคน นอกจากจะกังวลวุ่นวายใจเกี่ยวกับการเลือกคณะสาขาในการเรียนต่อแล้ว อาชีพหรือการทำงานหลังจบการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น้องๆ กังวลไม่แพ้กัน บทความนี้เรามีข้อมูลดีๆ ที่เหมาะและตอบโจทย์กับอนาคตน้องๆ มาฝากกันอีกเช่นเคย โดยบริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้เปิดเผย ผลสำรวจข้อมูลตลาดแรงงาน ของ Experis ธุรกิจการดูแลสรรหาผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญให้กับองค์กรในประเทศไทย พบว่า  
 
ตลาดแรงงานไทยในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า สิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กร ช่วยในการวางแผนและปฏิบัติงาน และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จของภาคธุรกิจ คือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสายงาน การนำนวัตกรรม (Innovation) และการหาทางออกที่เหมาะสม (Solution) ซึ่งสายงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังกล่าวนี้ จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยทั้งยังเป็นที่ต้องการอย่างสูง โดยจะประกอบไปด้วย 5 สายงานเหล่านี้


1. สายงานผู้บริหารระดังสูง (Executive Management)
สำหรับอาชีพนี้ ไม่ได้อาศัยแค่ประสบการณ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงความสำเร็จที่ผ่านมา มุมมองต่อโลกธุรกิจที่ไม่ใช่แค่ในประเทศ ความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรม (Innovation) และการปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ จะเห็นได้จากแนวโน้มการรับผู้บริหารที่มีอายุน้อยลง การให้โอกาสกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารงาน

พร้อมการใช้แนวทางดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางด้านความคิดและการทำงานของพนักงานในองค์กร ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้มากขึ้นในหลายภาคธุรกิจ เช่น การเงิน การธนาคาร ค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งผลตอบแทนเมื่อเทียบกับช่วงอายุ 32-40ปี ของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงค่อนข้างมีรายได้ตอบแทนที่ดี โดยบางรายมีรายได้ต่อเดือนสูงถึง 300,000-500,000 บาท


2. สายงานผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี (Information Technology)
กลุ่มอาชีพไอทีหรือเทคโนโลยี ที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการมากคือ งานด้านการวิเคราะห์และนำข้อมูลขนาดใหญ่มาประเมินผล (Data Science) องค์กรขนาดใหญ่ บริษัทมหาชน คนทำงานด้านไอทีและวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ข้อมูลผู้บริหารเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการเติบโตหรือการวางแผน และการสรรหาบุคลากรด้านนี้ค่อนข้างจะดูในระดับลึก

ตั้งแต่ด้านการศึกษา วิชาหลักที่เรียน ผลการเรียน สถาบัน การทำงานที่ผ่านมา ความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลและหลักวิชาการต่างๆ นั่นเองทำให้ค่าตอบแทนสำหรับนักศึกษาจบใหม่ต่อเดือน อาจมากถึง 25,000-30,000บาท ซึ่งมากกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับวุติปริญญาตรี 


3. สายงานบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance)
อีกสายงานที่มีความสำคัญในภาคธุรกิจและตลาดยังมีความต้องการบุคลากรด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มงานการวิเคราะห์การเงิน (Analysis) คือ การดูแลต้นทุนการผลิต ผลกำไรขาดทุนและวางแผนรายได้และรายจ่าย จากแบบดั้งเดิมที่ต้องจบทางด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันหลายองค์กรกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการคนที่จบด้านวิศวกรรมและเรียนเพิ่มด้านการเงิน หรือทำงานด้านการเงิน

คุณสมบัติสำหรับคนทำงานสายงานนี้คือ การคิดเป็นระบบ มีแบบแผนชัดเจน จึงนับเป็นจุดแข็งที่นำมาใช้ในเชิงวิเคราะห์วางแผนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้บริหารบางรายในสายงานบัญชีการเงินด้านการวิเคราะห์ ไม่ได้จำกัดอยู่แต่บุคคลที่จบสายตรงด้านนี้เท่านั้น แต่ส่วนสายงานด้านการบันทึกบัญชี ภาษี หรือหลักเกณฑ์ทางด้านบัญชียังคงจำกัดเรื่องการจบสายตรงมาอยู่ เพราะต้องมีความรู้เฉพาะเจาะจง เข้าใจหลักการและวิธีการทำที่ถูกต้องแม่นยำ
 

4. สายงานด้านวิศวกร (Engineering)
สายงานวิศวกรรมในภาคส่วนการผลิตยังคงดีและมีการหมุนเวียนในตลาดแรงงานอยู่เสมอ สำหรับสายงานด้านวิศวกรรมวิจัยค้นคว้าและพัฒนา (Research&Development) นับว่ามีการขยายตัวในตลาดแรงงานที่สูงและรวดเร็ว เห็นได้จากการเปิดตัวศูนย์ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจยานยนต์ เทคโนโลยีไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ พลังงาน และเคมีภัณฑ์ ขนาดใหญ่ 

คนที่เป็นคนเก่งมีความสามารถ มีการเสนองานให้ถึง 3-5 งานให้เลือกในเวลาพร้อมกัน การเฟ้นหาหรือการทดสอบสัมภาษณ์ที่เข้มข้น การให้โจทย์และให้นำเสนอ ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับผู้หางานด้านนี้ และแม้ว่าบุคลากรทางด้านวิศวกรรมของไทยมีทักษะสูง แต่วิศวกรไทยมีความเสียเปรียบในด้านของทักษะภาษา เพราะฉะนั้นทักษะด้านภาษาและการค้นคว้าวิจัย จึงสำคัญรองมาจากทักษะด้านวิชาชีพในสายงานด้านวิศวกรรม


5. สายงานบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Healthcare)
ธุรกิจผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพทางกายอื่นๆ เป็นอีกสายงานที่มีการเติบโตสูงมาก ด้วยเทรนการใส่ใจสุขภาพของผู้คนทั่วโลก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเข้าถึงการบริการที่ครอบคลุม ทำให้ความต้องการแรงงานในด้านนี้ ต้องการคนที่มีความรอบรู้รอบด้านในภาคธุรกิจอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น จึงเกิดการซื้อตัว โดยให้ผลตอบแทนในรูปแบบรายได้ที่ค่อนข้างสูง 


จากทั้ง 5 สายงานที่ยกมา เรียกได้ว่าเป็นสายงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันและทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อยา่งครอบคลุม ดังนั้น น้องๆ คนไหนที่ยังลังเลว่าจะเรียนสาขาอะไรที่จะตอบโจทย์การทำงานในอนาคตหลังเรียนจบ อย่ามองข้ามสายงานที่เรานำเสนอไปทั้งหมดนี้เด็ดขาด!ที่มา : 
www.thansettakij.com 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด