หน้าแรก เรียนเป็นผู้ประกอบการ คณะสาขา

อนาคตอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ เรียนสาขาไหนดี?

วันที่เวลาโพส 04 มกราคม 62 16:23 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อั๋น AdmissionPremium
สำหรับน้องๆ ที่ในอนาคตอยากเป็น "เจ้าของธุรกิจ" และกำลังสงสัยว่า ควรเลือกเรียนต่อสาขาไหนดี? บอกเลยว่าสถาบันการศึกษาในประเทศไทยก็มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและโทที่น่าสนใจรอน้องๆ อยู่

ซึ่งนอกจากคณะบริหารธุรกิจที่เราคุ้นเคยกันดีแล้ว บทความนี้เรามี หลักสูตรที่เรียกว่าเป็นสายตรงและเป็นสาขาใหม่สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ มาแนะนำให้น้องๆ ได้รู้จักและเป็นตัวเลือกในการเข้าเรียนต่อ


หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
คณะ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลเพิ่มเติม : commerce.cbs.chula.ac.th


หลักสูตร : สาขาวิชาการประกอบการ
คณะ : วิทยาลัยผู้ประกอบการ
ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม : ce.utcc.ac.th


หลักสูตร : สาขาการจัดการและผู้ประกอบการดิจิทัล
คณะ : คณะบริหารธุรกิจ
ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ข้อมูลเพิ่มเติม : ciba.dpu.ac.th


หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตร : ผู้ประกอบการสากล
คณะ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ระดับปริญญา : ปริญญาโท
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม : web.reg.tu.ac.th


หลักสูตร : สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม
คณะ : วิทยาลัยการจัดการ
ระดับปริญญา : ปริญญาโท
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.cmmumahidol.ac.th


หลักสูตร : สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
คณะ : บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
ระดับปริญญา : ปริญญาโท
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.gmi.kmutt.ac.th


หลักสูตร : สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
คณะ : คณะบริหารธุรกิจ
ระดับปริญญา : ปริญญาโท
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อมูลเพิ่มเติม : nbs.kku.ac.th


หลักสูตร : สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม
คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ระดับปริญญา : ปริญญาโท
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.graduate.nu.ac.th


หลักสูตร : สาขาวิชาการประกอบการ (หลักสูตรสองภาษา)
คณะ : วิทยาลัยผู้ประกอบการ
ระดับปริญญา : ปริญญาโท
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม : ce.utcc.ac.th


หลักสูตร : สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ
คณะ : คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
ระดับปริญญา : ปริญญาโท
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.bu.ac.th


หลักสูตร : สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
คณะ : คณะบริหารธุรกิจ
ระดับปริญญา : ปริญญาโท
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรังสิต
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.rsu.ac.th
จริงอยู่ที่ว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการ ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาก็ได้ ถ้ามีความสามารถมากพอ แต่การเรียนในระดับปริญญาหรือหลักสูตรในสถาบันต่างๆ จะช่วยเสริมสร้างทักษะและเปิดมุมมองความคิดให้เราได้อีกทาง

ดังนั้นใครที่ตั้งใจว่าจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตก็สามารถที่จะเลือกเรียนต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่บทความนี้ได้เลย 


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด