Master Degree

แนะนำการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อประเทศอเมริกา

       ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่หลายคนต่างก็ใฝ่ฝันอยากจะไปเรียนต่อมากทีเดียว แต่การจะไปเรียนต่อในต่างประเทศนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเรียนง่ายๆเช่นกัน เพราะทุกคนต้องมีการสอบมากมาย และระดับความยากที่ทำให้หลายคนกังวล การสอบก็จะยากขึ้นตามระดับที่เราเรียน เช่นเรียงจากปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกนั่นเอง และวันนี้พี่ก็มีวิธีที่จะแนะนำเทคนิคการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อประเทศอังกฤษมาให้อ่านกัน


       เริ่มแรกการที่เราจะไปเรียนต่อต่างประเทศเราจะต้องผ่านการทดสอบจากการสอบ TOEFL, SAT, GMAT, IELTS, GRE ก่อน  เนื่องจากแต่ละโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมีข้อกำหนด ระบบและมาตรฐานการให้คะแนนที่แตกต่างกัน และเนื่องจากการสอบเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อวัดทักษะของนักศึกษา
      
       1.TOEFL
      
       เป็นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ หากเราวางแผนที่จะเรียนในต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาเราจะต้องทำการสอบ TOEFL เพื่อแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีเกณท์คะแนนที่กำหนดไว้เพื่อการได้รับเข้าเรียน โดยเราจะต้องได้คะแนนถึงเกณท์หรือสูงกว่าที่กำหนดในการสอบ ซึ่งการสอบจะประกอบด้วย
      
       -การฟัง เพราะการสอบนี้จะวัดความสามารถของเราในการทำความเข้าใจกับภาษาอังกฤษแบบชาวอเมริกัน
      
       -โครงสร้าง การสอบนี้จะวัดความสามารถของคุณในการทำความเข้าใจกับภาษาเขียนของภาษาอังกฤษ
      
       -การอ่าน การสอบนี้จะเป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจและคำศัพท์และเป็นการทดสอบความเข้าใจของเรา
      
       2. SAT
      
       เป็นการทดสอบวัดความถนัดด้านการศึกษา โดยนักศึกษาของสหรัฐอเมริกาทุกคนต้องทำการสอบเพื่อสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา เป็นการสอบภาคบังคับของพลเมืองสหรัฐอเมริกาทุกคนและอาจรวมถึงนักศึกษานานาชาติเช่นกันขึ้นอยู่กับวิทยาลัยหรือหลักสูตรที่เราต้องการสมัครเรียน โดยรายละเอียดสามารถหาได้ตามอินเตอร์เน็ตทั่วไปนั่นเอง
      
       3. GMAT
      
       เป็นการสอบวิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ เพื่อวัดทักษะทางภาษา ตัวเลขและการวิเคราะห์ของนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนที่วิทยาลัยต่างๆในหลักสูตร MBA และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
    
        4. IELTS
      
       เป็นการสอบระบบทดสอบภาษาอังกฤษนานาชาติ แบ่งเป็นสองประเภทคือการสอบวิชาการและทั่วไป สำหรับการเรียนระดับอุดมศึกษา
      
       5. GRE
      
       เป็นการสอบวัดเชาวน์ปัญญาระดับบัณฑิต การสอบนี้จะเป็นการสอบสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตหรือสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชา เช่น สังคมศึกษา วิศวกรรมศึกษาและอีกหลายสาขา เป็นต้น
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Arch. (Industrial Design) สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...

M.Sc. (Forensic Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ...

M.Sc. (Insurance) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย ของที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...