หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2020

9 ใหม่! นิเทศศาสตร์ 2020 ตอบโจทย์งานในปัจจุบันและอนาคต

วันที่เวลาโพส 24 กุมภาพันธ์ 63 09:52 น.
อ่านแล้ว 0
P'นุ๊ค AdmissionPremium


น้องๆหลายคนคงได้ยินข่าวหนังสือพิมพ์ นิตยสารหลายๆที่ ปิดตัวลง
หรือหลายคนก็อาจจะได้ยินข่าวว่าเรียนนิเทศไปจะต้องตกงานแน่ๆ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และเทคโนโลยี รวมทั้งพฤติกรรมของผู้รับสาร
ในตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาน้องๆจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลใช่ไหมคะ
เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนพฤติกรรมการรับสื่อก็เปลี่ยนเช่นกันสมาร์ทโฟนก็ทำให้คนเปลี่ยนเช่นกันค่ะ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ใครๆก็สามารถผลิตสื่อเองได้ แค่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถถ่ายภาพเขียนข่าวและแสดงความคิดเห็นต่างๆ
เผยแพร่สู่สาธารณะเองได้ง่ายมากๆ
ทำให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วดังนั้นการเปิดรับสื่อจึงเปลี่ยนไปสู่การรับข่าวสารจากสื่อดิจิทัลมากขึ้น
แต่ถึงแม้เทคโนโลยีการสื่อสารจะเจริญมากขึ้น หรือแม้ใครๆก็สามารถผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆเองได้
แต่อย่าลืมนะคะว่าการสร้างสรรค์ เรียบเรียง วิเคราะห์ คัดเลือกเนื้อหาสาระต่างๆ ก่อนที่จะนำเสนอต่อสาธารณะ
เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรู้ทักษะในด้านการสื่อสาร การผลิตสื่อที่มีคุณภาพ  เชื่อถือได้ และ มีจรรยาบรรณ เพราะไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำได้ 
ดังนั้นวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์จะไม่สูญสิ้นอย่างแน่นอนค่ะ 
สิ่งเหล่านี้จึงมีผลต่อการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนในด้านนิเทศศาสตร์ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องดิจิทัลมากขึ้น เพิ่มทักษะให้มีความรู้ความสามารถ
ในการผลิตงานสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพนั่นเองค่ะ
สำหรับวันนี้พี่ก็มีสาขาใหม่ที่น่าสนใจของแต่ละมหาวิทยาลัยมาแนะนำน้องๆ จะมีสาขาอะไรบ้างไปดูกันค่ะ
สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เน้นทุกมิติการสื่อสารในช่องทางออนไลน์ในยุคดิจิทัล ตั้งแต่กระบวนการคิด การออกแบบ การผลิตคอนเทนต์ การวางแผน และการวัดผล
เพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมทำงานทุกด้านการสื่อสารในโลกออนไลน์ เน้นการปฏิบัติ ลงมือทำจริง
เพื่อสร้างประสบการณ์จริงพร้อมออกสู่ตลาดการทำงาน สนุกกับการสื่อสารในโลกออนไลน์
พร้อมความรู้และทักษะที่พร้อมทำงานในตลาดดิจิทัล

U-Review : https://www.u-review.in.th/th/edu/34656
เว็บไซต์สาขา :  https://www.spu.ac.th/fac/commarts/th/program/133/
.............................................สาขาวารสารสนเทศและสื่อใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวารสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศ เดิมคือ ภาควิชาหนังสือพิมพ์
แต่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใยุคสมัยใหม่หลักสูตรวารสารสนเทศจึงถูกปรับเข้ามาแทนที่ 
เป็นเรียนการทำหนังสือพิมพ์ทั้งในรูปแบบกระดาษและรูปแบบสื่อดิจิตอลนั่นเอง
สาขานี้เรียนเกี่ยวกับ การหาข้อมูลข่าวสาร การเขียน การวิเคราะห์ ตลอดจนการจัดการ
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่
เว็บไซต์สาขา :  
https://www.commarts.chula.ac.th/th-th/department-detail.html?sector=1
.............................................

สาขาสื่อสารดิจิทัลและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เน้นพัฒนาให้นักศึกษาเป็น Smart Person ที่สามารถสร้าง Smart Media เรียนรู้การสร้างสื่อให้เป็นเงิน
ผลิตนักสื่อสารสายพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะรอบด้านในการผลิตสื่อดิจิทัล และสามารถสร้างสรรค์เนื้อหา
ตอบโจทย์ทุกความต้องการของโลกแห่งอนาคต นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อ เขียนบท ตัดต่อ
การถ่ายภาพ และการสร้างสรรค์เสียง ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ไลน์ ยูทูบ และสื่อใหม่
รวมทั้งเข้าใจในธุรกิจสื่อ และวิธีการหาแหล่งเงินทุนในการผลิต การสร้างรายได้ สามารถบริหารสื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

เว็บไซต์สาขา : https://commarts.dpu.ac.th/digim/
.............................................

สาขาสื่อสารมวลชนศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ
ผลิตบัณฑิตที่จะเข้าไปสู่วงการสื่อมวลชนในยุคใหม่ที่เป็นยุคของสังคมข่าวสาร
และเทคโนโลยีการสื่อสารให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ ในศาสตร์ทางการสื่อสาร 
เป็นผู้นำในวงการสื่อสารมวลชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และมีความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการเรียนการสอนที่เน้น
ถึงแนวความคิด ทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล
เว็บไซต์สาขา : http://www.jc.tu.ac.th/curriculum

 
.............................................
สาขานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ล่าสุด คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย เพื่อการสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล
สื่อสารสร้างแบรนด์แบบเรียลไทม์
ผลิตคอนเทนต์ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่
เว็บไซต์สาขา : 
https://www.utcc.ac.th/?fbclid=IwAR3qtO04qFTL93Q6p79xSO0xBwqyidrg3VIeI5bbY36WPRxQZsK8o0InVEM
.............................................

สาขานวัตกรรมการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรสามารถปฏิบัติงานในส่วนงานประชาสัมพันธ์  งานสร้างภาพลักษณะองค์กร  งานสื่อสารองค์กร 
งานส่งเสริมและเผยแพร่  งานมวลชนสัมพันธ์  และงานสื่อสารการตลาด งานส่งเสริมการขาย 
งานโฆษณา  งานประชาสัมพันธ์  งานสื่อสารองค์กร  บรรณาธิการนิตยสาร  นักออกแบบและพัฒนาสื่อ 
นักหนังสือพิมพ์  และงานสื่อสารการตลาด
เว็บไซต์สาขา : 
http://academic.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7499
.............................................

สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรออกแบบผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้ประกอบการ
และทักษะด้านการผลิตแบบนิเทศศาสตร์
ที่มีความสามารถในการออกแบบและผลิตอีเว้นท์และไมซ์ที่แปลกใหม่สร้างสรรค์
นอกจากนั้นยังมีสมาคมวิชาชีพด้านการผลิตอีเว้นท์และการจัดการไมซ์ร่วมออกแบบหลักสูตร
ได้เรียนรู้ทั้งแนวคิด รูปแบบ กระบวนการผลิตอย่างมืออาชีพ
และเพียบพร้อมด้วยทักษะวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์รอบด้าน
และสามารถทำงานได้ในธุรกิจสื่อประเภทต่างๆ
เว็บไซต์สาขา : https://www.bu.ac.th/th/comarts/event-production-and-mice-management

 
 .............................................
สาขานิเทศศาสตร์เอกการสื่อสารเชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เว็บไซต์สาขา : https://www.ict.su.ac.th/academic/academic-communication
.............................................


สาขานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบการเรียนการสอนและระบบสนับสนุนการเรียนรู้มีความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้เชิงวิชาการ
ทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อโฆษณา
รวมถึงประสบการณ์วิชาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดในการเข้าสู่วิชาชีพโฆษณา
การตลาด หรือสายงานอื่น ๆ การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่หลากหลาย
ตามความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล
รวมถึงการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้อย่างหลากหลาย
เว็บไซต์สาขา : http://ca.rsu.ac.th/B-Advertising-th.aspx

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด