หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย

สาขาแนะนำ 2021

U-Recommend แนะนำ 5 หลักสูตรนานาชาติ ปี 2021

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรนานาชาติ • นวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) • พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science) • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ...