หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย

สาขาแนะนำ 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ปี 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ปี 2024 หลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เรียนเกี่ยวกับอะไร ? เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนหรือผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการทำธุรกิจในระดับพื้นฐานถึงปานกลาง ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ปี 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ปี 2024 หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ? เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างวิศวกรรมและการจัดการเข้าด้วยกัน เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดการกระบวนการในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 2024 หลักสูตรนิติศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ? หลักสูตรนิติศาสตร์เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและระบบที่เกี่ยวข้องกับการปกครองและการดำเนินชีวิตในสังคม ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรบัญชี ปี 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรบัญชี ปี 2024 หลักสูตรบัญชี เรียนเกี่ยวกับอะไร ? หลักสูตรบัญชีเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบัญชีและการบัญชีทางการเงินทั้งในด้านการบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินขององค์กร ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิชวลเอฟเฟคและแอนิเมชั่น ปี 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิชวลเอฟเฟคและแอนิเมชั่น ปี 2024 หลักสูตรวิชวลเอฟเฟคและแอนิเมชั่น เรียนเกี่ยวกับอะไร ? มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวและเอฟเฟคที่ใช้ในสื่อดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพนิ่งและเคลื่อนไหวที่มีความสวยงามและมีคุณภาพสูง ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปี 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปี 2024 หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เรียนเกี่ยวกับอะไร ? หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในแง่ของการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปี 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปี 2024 คณะวิทยาศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ? - วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์: เน้นการศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูล ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2024 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ? - โปรแกรมมิ่ง: การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรมต่างๆ เพื่อสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ และแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2024 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ? สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้นครอบคลุมหลายด้านของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสาขานี้มักจะเน้นในหลายด้านดังนี้ ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ปี 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ปี 2024 สาขาวิศวกรรมโยธา เรียนเกี่ยวกับอะไร ? สาขาวิศวกรรมโยธาเป็นสาขาวิศวกรรมที่เน้นการออกแบบ ก่อสร้าง และบำรุงรักษาระบบพื้นฐานสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของสังคม ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน ปี 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน ปี 2024 การจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน เรียนเกี่ยวกับอะไร ? - การบริหารและอำนวยการบิน การศึกษาวิธีการบริหารและดูแลสายการบินและท่าอากาศยาน ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ปี 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ปี 2024 คณะบริหารธุรกิจ เรียนเกี่ยวกับอะไร ? คณะบริหารธุรกิจเน้นการศึกษาและการอบรมในด้านการบริหารธุรกิจให้นักศึกษาพร้อมที่จะทำงานในสาขาธุรกิจและการจัดการต่างๆ ...