หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2020

7 วิศวะโยธา 2020 “หนึ่งในวิศวะยอดฮิตตลอดกาล”

วันที่เวลาโพส 24 กุมภาพันธ์ 63 10:02 น.
อ่านแล้ว 0
P'นุ๊ค AdmissionPremium

วิศวกรรมโยธาถือเป็นสาขาที่ค่อนข้างกว้าง และสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น วิศวกรรมออกแบบ วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรโครงการ โดยทำงานได้ในหลายๆ องค์กร อาทิเช่น บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทผลิตภัณฑ์วัสดุ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีทั้งบริษัทใหญ่ เล็ก และบริษัทข้ามชาติ ดังนั้นโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพจึงมีอย่างแน่นอนค่ะ
     วันนี้พี่ก็มี  7 วิศวะโยธา 2020 “หนึ่งในวิศวะยอดฮิตตลอดกาล”  มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างไปดูกัน7 วิศวะโยธา 2020 “หนึ่งในวิศวะยอดฮิตตลอดกาล” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติสาขาวิศวกรรมโยธาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2503 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นแรก 23 คน

พ.ศ.2528 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า และตราพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยให้แต่ละสถาบันฯ มีฐานะเป็นสถาบันอุดมอิสระ เป็นกรมในทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2533 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ชื่อเดิม ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง เมื่อพ.ศ. 2529)
.............................................
 
7 วิศวะโยธา 2020 “หนึ่งในวิศวะยอดฮิตตลอดกาล”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติสาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ. 2532 ได้เปิดสอน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพียงหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
จุดเด่นของภาควิชา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เน้นการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรให้นักศึกษามีทักษะในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีวัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีอาจารย์ที่คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

 

.............................................

7 วิศวะโยธา 2020 “หนึ่งในวิศวะยอดฮิตตลอดกาล”

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติสาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2503 รับนักศึกษารับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปัจจุบัน) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 3 ปี ใน 4 สาขาวิชา คือช่างก่อสร้าง ปัจจุบันคือ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
พ.ศ. 2514 เปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) มาเป็น หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ใน 4 สาขา (โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ) มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
.............................................
 
7 วิศวะโยธา 2020 “หนึ่งในวิศวะยอดฮิตตลอดกาล” มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ประวัติสาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
พ.ศ. 2532 เปิดสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2545 ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ/ภาคสมทบ) และใช้เวลาเรียน 3 ปี (ภาคปกติ/ภาคสมทบ) โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงเข้าศึกษา
.............................................
 
7 วิศวะโยธา 2020 “หนึ่งในวิศวะยอดฮิตตลอดกาล” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติสาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2533 เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งที่ 9 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
พ.ศ. 2534  เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
.............................................
 
7 วิศวะโยธา 2020 “หนึ่งในวิศวะยอดฮิตตลอดกาล” มหาวิทยาลัยสยาม
ประวัติสาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยสยาม
พ.ศ. 2529 ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ
.............................................
 
7 วิศวะโยธา 2020 “หนึ่งในวิศวะยอดฮิตตลอดกาล” มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติสาขาวิศวกรรมโยธา
พ.ศ. 2507 ได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาจำนวน 58 คน

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด