หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2020

​7 สาขาใหม่น่าเรียน ในคณะบริหารธุรกิจ ปี2020

วันที่เวลาโพส 24 กุมภาพันธ์ 63 10:05 น.
อ่านแล้ว 0
P'นุ๊ค AdmissionPremium

คณะบริหารธุรกิจ ถือเป็นอีกหนึ่งคณะความนิยมและมีการเรียนการสอนครอบคลุมความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน หลักสูตรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศก็จะประกอบไปด้วยสาขาหลักๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น การจัดการทั่วไป การเงินและการธนาคาร การบัญชี การตลาด การผลิต การบริหารงานบุคคล โลจิสติกส์ ธุรกิจการประกันภัย ประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งในยุคสมัยนี้ ก็ต้องเรียนสาขาที่สามารถตอบโจทย์เผื่อการทำงานในอนาคต วันนี้พี่ก็มีสาขาใหม่ๆน่าเรียน ในคณะบริหารธุรกิจมาแนะนำจะมีสาขาอะไรบ้างไปดูกันค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับการบริการ 25% ที่เหลืออีก 75%
จะเป็นความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจการบิน เน้นไปที่การบริหารจัดการที่หลากหลาย ทั้งการวางกลยุทธ์ คาร์โก้หรือการขนส่งสินค้า 
กระบวนการกว่าที่ผู้โดยสารจะเดินทางอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง
U-Review : https://www.u-review.in.th/th/edu/98
เว็บไซต์สาขา :  https://www.spu.ac.th/fac/business/th/program/56/


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง
ศึกษาทางด้านการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ จะได้ศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศในประเด็นต่าง ๆ
การบริหารและการจัดองค์การขั้นพื้นฐานของบริษัท ประวัติการเดินเรือและการบิน โครงสร้างและลักษณะของอุตสาหกรรมการเดินเรือและการขนส่งทางอากาศ
เว็บไซต์สาขา :  https://www.tbs.tu.ac.th/iblt-home/


มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ และมีพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ
อย่างเพียงพอที่จะสามารถไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ได้ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน
เว็บไซต์สาขา : http://www.sau.ac.th/crouse-fe-14.html


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาการจัดการการผลิต
เว็บไซต์สาขา : http://opm.bus.ku.ac.th/


มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
สาขาการจัดการอีเว้นท์
สร้างสรรค์ไอเดียและแนวคิดในการออกแบบและผลิตอีเว้นท์ตามมุมมองของคนรุ่นใหม่อย่างมืออาชีพ
เว็บไซต์สาขา :  https://www.stamford.edu/th/program/bachelors/event-management/


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาบัญชียุคดิจิทัล
เว็บไซต์สาขา : https://ciba.dpu.ac.th/


มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
เว็บไซต์สาขา : http://www.ms.su.ac.th/course/detail/49/53

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด