หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2020

7 หลักสูตรผู้ประกอบการ แนะนำปี 2020

วันที่เวลาโพส 03 เมษายน 63 15:54 น.
อ่านแล้ว 0
P'นุ๊ค AdmissionPremium


การเรียนใน สาขาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ไม่ใช่แค่นักธุรกิจที่สามารถบริหารจัดการองค์กรทั่วไปเท่านั้น
แต่เป็นสาขาที่จะ สร้างให้คุณมีความคิดและเข้าใจการเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างแท้จริงวันนี้พี่ก็มี 7 สาขาในหลักสูตรผู้ประกอบการน่าเรียนในปี 2020 จะมีสาขาอะไรบ้างลองดูกันค่ะ


วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
หลักสูตรมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
หลักเกณฑ์การจัดทำหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรได้ปรับปรุงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านการตลาดควบคู่กับความสามารถทางธุรกิจ 
นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการสร้างความตระหนักในคุณธรรมและความรับผิดชอบในการบริหารงานด้านการตลาดแก่สังคมโดยมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม 
​มีจริยธรรมในการทำงานU-Review :  https://www.u-review.in.th/th/edu/34562
เว็บไซต์สาขา :  https://ciba.dpu.ac.th/management-and-digital-entrepreneur-detail/

.............................................


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เว็บไซต์สาขา : https://www.chula.ac.th/academic/faculty-of-commerce-and-accountancy/
.............................................
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาลัยผู้ประกอบการ
มุ่งเน้นการปฏิบัติและมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำประกอบกับมีการบ่มเพาะเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
คือเป็นผู้มองเห็นโอกาสและช่องทางในการดำเนินธุรกิจได้เสมอ พร้อมที่จะมีความคิดริเริ่มมีความเป็นอิสระ อดทน ใฝ่รู้ และมีความมุ่งมั่น
เว็บไซต์สาขา : https://ce.utcc.ac.th/
.............................................
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตชุมพร)
สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
เว็บไซต์สาขา : https://chumphon.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=1952
.............................................มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
เว็บไซต์สาขา  :https://www.spu.ac.th/fac/business/th/program/58/
.............................................


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
เว็บไซต์สาขา : https://ssruic.ssru.ac.th/news/category/21
.............................................มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ 
เว็บไซต์สาขา : http://www.ecba.tsu.ac.th/page_detial.php?ids=659&idm=4&mid=417
.............................................

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด