หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2020

7 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2020

วันที่เวลาโพส 21 เมษายน 63 17:57 น.
อ่านแล้ว 0
P'นุ๊ค AdmissionPremiumน้องๆหลายคนอาจจะกำลังลังเลว่าจะเรียนรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ดีนะ?
มาทำความรู้จักกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์กันหน่อยเผื่อจะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ
น้องๆรู้ไหมคะ ว่ารัฐประศาสนศาสตร์นั้นต้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่อยู่ในสายรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เน้นศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและจัดการของภาครัฐโดยเฉพาะ
และถ้าหากมีความสนใจที่อยากจะศึกษาในสาขานี้ อย่างแรกเลย
ต้องมีความสนใจในด้านการเมืองและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของประเทศ สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้
มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ซึ่งโอกาสในการทำงานเมื่อจบการศึกษาแล้วก็ได้แก่
1.นักปกครอง (ปลัดอำเภอ ปลัด อบต. อบจ. เทศบาล สำนักงานเขต/อำเภอ)
2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในกระทรวง กรม หน่วยงาน สำนักงาน และกองต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
3.รับราชการทหาร และตำรวจ
4.เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
5.อาจารย์ นักวิชาการ ทางด้านการปกครอง
6.ประกอบธุรกิจส่วนตัว
มาดูกันค่ะ ว่า ในปี 2020 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์นี้มีมหาวิทยาลัยไหนน่าเรียนบ้าง


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
จุดเด่นของที่นี่
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ พร้อมกันนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการเพิ่มเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ประชาคมอาเซียน ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี โดยมุ่งหวังเพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตให้รองรับการความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตU-Review : https://www.u-review.in.th/th/edu/34614
เว็บไซต์สาขา : https://pa.dpu.ac.th/
.............................................

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันผลิตนักรัฐศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่  ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
เว็บไซต์สาขา : https://www.chula.ac.th/academic/faculty-of-political-science/
.............................................

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพ โดยอัตลักษณ์ของบัณฑิตและของคณะเป็นที่ยอมรับ การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
เว็บไซต์สาขา : https://www.cmu.ac.th/th/faculty/political_science_and_public_administration/Aboutus
.............................................

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแขนงวิชาการปกครองสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย
ทำงานราชการในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์
หรือทำงานในหน่วยงานเอกชนที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิตามสาขารัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
เว็บไซต์สาขา : http://soc.ku.ac.th/edu-art-polsci.php
.............................................
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม มีความรู้ความชำนาญการทางเทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เสียสละในการทำงาน กล้า ตัดสินใจแก้ปัญหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ออกไปทำงานในภาครัฐและเอกชน


U-Review : https://www.u-review.in.th/th/edu/34766
เว็บไซต์สาขา : http://www.sau.ac.th/crouse-fe-18.html


 
............................................
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เว็บไซต์สาขา :  http://www.ms.su.ac.th/course/detail/67/67
.............................................
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เน้นการสร้างความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยทั้งในภาพรวมของรัฐศาสตร์ และเฉพาะสาขาอย่างลึกซึ้งยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ
เว็บไซต์สาขา : http://academic.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7893
.............................................

 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด